Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Storno faktúry z r. 2012, ktorá bola omylom vyhotovená dvakrát

Storno faktúry z r. 2012, ktorá bola omylom vyhotovená dvakrát

Otázka
Spoločnosť, platca DPH,  dňa 11.9.2012 predala tovar a následne vyhotovila faktúru, avšak nedopatrením na tento istý tovar vyhotovila duplicitnú faktúru, čím dvakrát  odviedla DPH na výstupe. Pri inventarizácii pohľadávok za rok 2013 spoločnosť zistila, že faktúra na daný tovar je duplicitne vyhotovená. Dňa 28.2.2014 spoločnosť vyhotovila storno danej faktúry.  Mala spoločnosť v danej situácii vyhotoviť storno alebo dobropis? Má spoločnosť v roku 2014 podať dodatočné daňové priznanie za september 2012 a má túto storno faktúru uviesť v kontrolnom výkaze?

Odpoveď
K otázke, či mal platiteľ dane vyhotoviť storno alebo dobropis uvádzame, že v zmysle § 71 ods. 2 zákona o DPH sa za faktúru považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (opravná faktúra).  V posudzovanom prípade platiteľ dane v oznámení, ktoré je opravnou faktúrou, keďže sa vzťahuje na pôvodnú faktúru, uvedie poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia (dôvod storna).
Ak platiteľ dane priznal daňovú povinnosť v jednej veci v roku 2012 dvakrát, pričom daňová povinnosť mala vzniknúť len raz, môže na základe vyhotovenej opravnej faktúry (storna pôvodnej faktúry) opraviť odvedenú daň na základe podania dodatočného daňového priznania k daňovému priznaniu za zdaňovacie obdobie, v ktorom priznal duplicitnú DPH.
Čo sa týka uvedenia údajov týkajúcich sa storna pôvodnej faktúry, platiteľ dane uvedie údaje z vyhotovenej opravnej faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravnú faktúru (storno) vyhotovil, teda za február 2014.