Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Premiestnenie tovaru z členského štátu dovozu do tuzemska a vykazovanie IČ DPH v KV

Premiestnenie tovaru z členského štátu dovozu do tuzemska a vykazovanie IČ DPH v KV

Otázka
Slovenský platiteľ dane doviezol z 3. štátu do iného členského štátu tovar a v tomto členskom štáte sa dal zastúpiť daňovým zástupcom. Následne si platiteľ z toho členského štátu premiestňuje tovar do tuzemska. Na doklade o premiestnení tovaru je ako dodávateľ a zároveň odberateľ uvedený slovenský platiteľ dane. Aké IČ DPH je potrebné uviesť v časti B.1. kontrolného výkazu? Ak tam platiteľ uvedie svoje IČ DPH pridelené v SK, nedôjde v systéme k chybe, ktorá znemožní odoslať kontrolný výkaz?  Ak by  na faktúre bolo uvedené aj IČ pre daň daňového zástupcu, ktoré má pridelené v krajine dovozu, nemá sa toto číslo uviesť do kontrolného výkazu?
 
Odpoveď
Systém za chybnú transakciu označí takú transakcia, v ktorej je ako odberateľ a dodávateľ uvedený ten istý subjekt. Vzhľadom na uvedené odporúčame platiteľovi dane uviesť v prípade premiestnenia tovaru z členského štátu dovozu do tuzemska, kedy sa v členskom štáte dovozu dal zastupovať daňovým zástupcom, v kolónke „identifikačné číslo pre daň dodávateľa“ v časti B.1. kontrolného výkazu údaj „0“.
 
Keďže podľa vzoru KV sa v časti B.1. má uvádzať identifikačné číslo pre daň dodávateľa, nie je možné v príslušnej kolónke uvádzať IČ DPH daňového zástupcu, ktorý v inom členskom štáte zastupuje platiteľa dane pri dovoze tovaru a za platiteľa dane podá v členskom štáte dovozu daňové priznanie a súhrnný výkaz. Ak by aj daňový zástupca vyhotovil faktúru podľa pravidiel platných v členskom štáte dovozu, v tejto by nefiguroval ako dodávateľ tovaru slovenskému platiteľovi dane.
 
Z poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu v časti B.1. vyplýva, že v kolónke „identifikačné číslo pre daň dodávateľa“ sa uvádza IČ DPH dodávateľa uvedené na faktúre. Ak na faktúre nie je uvedené, odberateľ kolónku nevyplní. Keďže pri premiestnení tovaru z iného členského štátu do tuzemska  je  tovar vo vlastníctve platiteľa dane a v rámci tohto zdaniteľného obchodu platiteľ dane nekupuje tovar od iného dodávateľa, za vhodné sa javí vykazovať v uvedenej kolónke príslušného stĺpca v časti B.1. kontrolného výkazu údaj „0“ aj v prípade, ak by z faktúry bolo zrejmé IČ DPH daňového zástupcu. Dôvodom je skutočnosť,  že daňový zástupca nie je dodávateľom tohto tovaru pre slovenského platiteľa dane.