Nepriame zľavy

Otázka
Spoločnosť v januári 2014 zakúpila SW.  Produkt zakúpila cez výhradného predajcu - platiteľa SK. Na základe faktúry  si za 1/2014 uplatnila z produktu odpočet DPH. Výrobcom SW je nemecká firma, ktorá mala pri zakúpení produktu do určitého termínu akciu - vrátenie x €/1ks zakúpeného balíka. Po uplatnení nároku na zľavu prostredníctvom internetu u výrobcu, výrobca 12.3.2014 poukázal určitú sumu peňazí na účet spoločnosti. Nie je k tomu žiadny daňový doklad, iba žiadosť o uplatnenie zľavy, ktorá bola zaslaná na výrobcu.  Má sa uplatniť § 53 ods. 1 zákona o DPH? Ako postupovať pri DPH? Pôvodná faktúra o kúpe je od SK platiteľa, zľavu poskytol priamo výrobca - DE platiteľ. Ako to vykázať v KV DPH? Ak by to bol oddiel C, aké číslo pôvodnej faktúry uviesť - z  SK faktúry, keď  v skutočnosti sa zľava vracia zo zahraničia a tam nie je žiaden doklad?

Odpoveď
Platiteľ dane  uvádza, že mu bola poskytnutá zľava na nákup SW, pričom túto zľavu mu neposkytol jeho dodávateľ, ale nepriamo výrobca SW, na základe čoho je možné sa domnievať, že ide o nepriame zľavy. Keďže po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ dane odpočítal daň z kúpy SW, došlo k zníženiu základu dane výrobcom tohto SW, platiteľ dane je podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH povinný opraviť odpočítanú daň. Napriek tomu, že platiteľ dane neobdržal doklad o oprave základu dane od nemeckého výrobcu, ktorý mu dňa 12.3.2014 poskytol zľavu na nákup SW spôsobom, že mu poukázal na účet určitú sumu peňazí,  je povinný opraviť odpočítanú daň. Túto opravu platiteľ dane vykoná v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Skutočnosť na opravu základu dane podľa nášho názoru nastala znížením základu dane, a to poukázaním finančných prostriedkov na účet platiteľa dane zo strany nemeckého výrobcu. Platiteľ dane je povinný opraviť odpočítanú daň v zdaňovacom období apríl 2014, príp. II.Q.2014, ak zdaňovacím obdobím platiteľa dane je kalendárny štvrťrok.
Opravu odpočítanej dane platiteľ dane uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu za rovnaké zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný túto opravu uviesť v daňovom priznaní, teda za apríl 2014 alebo II.Q.2014 v závislosti od toho, aké má zdaňovacie obdobie. Keďže platiteľ dane nemá k dispozícii opravnú faktúru vyhotovenú nemeckým výrobcom SW, ktorý mu poskytol nepriamu zľavu na nákup SW, v zmysle bodu 6.2. dodatku č. 1 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu uvedie v kolónke "poradové číslo opravnej faktúry" údaj "0".