Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vykázanie opravy IČ DPH dodávateľa pri nadobudnutí tovaru v kontrolnom výkaze

Vykázanie opravy IČ DPH dodávateľa pri nadobudnutí tovaru v kontrolnom výkaze

Otázka
Platiteľ dane  v mesiaci máj 2014 nadobudol tovar z iného členského štátu  od dodávateľa so sídlom v členskom štáte, ktorý na faktúre uviedol rakúske IČ DPH. Platiteľ vykonal zdanenie nadobudnutia tovaru v mesiaci máj 2014, uviedol danú transakciu v daňovom priznaní a taktiež v KV v časti B.1.. Dodávateľ mu  v novembri 2014 písomne oznámil, že sa pomýlil a správne IČ DPH na faktúre malo byť holandské IČ DPH a nie rakúske, pretože tovar bol prepravovaný z Holandska (podľa overenia obe  IČ DPH sú platné). Následne poslal platiteľovi opravnú faktúru, ktorej údaje  boli totožné  s pôvodnou riadnou faktúrou, s výnimkou IČ DPH, ktoré bolo uvedené už holandské.   Aký vplyv má uvedená faktúra na daňové priznanie a na kontrolný výkaz?
 
Odpoveď
Oprava IČ DPH dodávateľa v tomto prípade nemá vplyv na daňovú povinnosť a  ani na správnosť údajov uvedených platiteľom v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty za príslušné zdaňovacie obdobie. Platiteľ dane nemá dôvod podať dodatočné daňové priznanie k zdaňovaciemu obdobiu máj 2014 za predpokladu, ak uviedol v daňovom priznaní za toto zdaňovacie obdobie základ dane a daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu v správnej výške.
 
Podľa § 78a ods. 9 zákona o DPH platiteľ podá dodatočný kontrolný výkaz v prípade, ak po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu zistí, že údaje v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. Z ustanovenia § 78a ods. 2 zákona o DPH vyplýva, že do kontrolného výkazu sa údaje uvádzajú z vyhotovených a prijatých faktúr, okrem zákonom stanovených výnimiek. V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu sa údaje do časti B.1. kontrolného výkazu uvádzajú vždy z prijatej faktúry. Podľa poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, ak platiteľ dane ku dňu podania kontrolného výkazu nedostal faktúru o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, uvedie údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostal faktúru. V kolónke IČ DPH dodávateľa v časti B.1. kontrolného výkazu sa uvádza IČ DPH dodávateľa uvedené na faktúre, t.j. ak je na prijatej faktúre uvedené nesprávne IČ DPH dodávateľa tovaru, platiteľ dane uvedie IČ DPH tak, ako je uvedené na faktúre. V uvedenom  prípade postupoval platiteľ dane správne, ak v mesiaci máj uviedol v kontrolnom výkaze z prijatej faktúry rakúske IČ DPH. 
 
Platiteľ dane uvádza,  že dodávateľ ho písomne informoval, že pôvodné faktúry vystavil omylom s nesprávnym IČ DPH a zaslal platiteľovi „opravené“ faktúry, ktoré obsahujú nové holandské IČ DPH, ostatné údaje nie sú oproti pôvodným faktúram zmenené (napr. číslo faktúry, dátum vystavenia, suma). Podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH sa za opravnú faktúru považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Uvedená definícia opravnej faktúry je transponovaná do zákona o DPH v súlade so znením článku 219 smernice rady 2006/112/ES. Z poskytnutých informácií vyplýva, že platiteľovi doručená „opravená“ faktúra je v súlade s citovanou definíciou opravnou faktúrou, v ktorej dodávateľ zmenil IČ DPH, pod ktorým tovar dodal.
 
V súlade s poučením na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty sa údaje z opravnej faktúry k faktúre vykázanej v časti B.1. uvádzajú v časti C.2. kontrolného výkazu. Platiteľ dane uvádza údaje z vyhotovenej alebo prijatej opravnej faktúry v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie v ktorom opravnú faktúru vyhotovil alebo v ktorom opravnú faktúru prijal. T.j. platiteľ dane v uvedenom prípade nie je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie máj 2014, ale údaje z prijatej opravnej faktúry mal uviesť v časti C.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie november 2014, v ktorom opravnú faktúru prijal.

Platiteľ v podaní uviedol, že číslo faktúry na „opravenej“ faktúre je nezmenené, na základe čoho možno predpokladať, že sa jedná o poradové číslo pôvodnej faktúry. Platiteľ uvedie v časti C.2. kontrolného výkazu holandské IČ DPH v stĺpci 1, údaj „0“ v stĺpci 2 - poradové číslo opravnej faktúry (ak nie je na opravnej faktúre uvedené vlastné poradové číslo),  údaj poradové číslo pôvodnej faktúry v stĺpci 3 (za predpokladu, že poradové číslo uvedené na opravnej faktúre je identické s poradovým číslom na pôvodnej faktúre), v stĺpcoch 4,5 a 7 uvedie  údaj „0“, ak sa údaje uvádzané v týchto stĺpcoch nemenili oproti riadnej faktúre, a v stĺpci 6 uvedie príslušnú sadzbu dane (údaj 10 alebo 20). Uvedený postup je v súlade s poučením na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty a  predpísaným formátom (XML) kontrolného výkazu, ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle FR SR.