Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oneskorené vyhotovenie opravnej faktúry a jej uvedenie v KV a DP

Oneskorené vyhotovenie opravnej faktúry a jej uvedenie v KV a DP

Otázka
Platiteľovi dane dňa  15.3.2014 nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, avšak  platiteľ vyhotovil  faktúru zdaniteľnej osobe až dňa 30.6.2014. Do ktorého zdaňovacieho obdobia bol platiteľ povinný  túto faktúru uviesť – do júna 2014, v ktorom opravný doklad vystavil alebo do apríla 2014, keďže podľa § 73 písm. e) zákona o DPH mal platiteľ povinnosť vyhotoviť faktúru do 15.4.2014?
 
Odpoveď
Zákon o DPH v § 25 uvádza, že platiteľ dane uvádza rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil doklad o oprave základu dane.
Na druhej strane zákon o DPH v § 73 ods. 1 písm. e) ustanovuje povinnosť vyhotoviť opravnú faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Ak platiteľ dane nevyhotoví opravnú faktúru v lehote ustanovenej zákonom o DPH, pričom je povinný ju vyhotoviť, ide o porušenie povinnosti nepeňažnej povahy, ktorou je nevyhotovenie faktúry v lehote ustanovenej zákonom o DPH.
Platiteľ dane uvádza údaje z opravnej faktúry v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil opravnú faktúru, a to bez ohľadu na to, či ju vyhotovuje v zákonom stanovenej lehote podľa § 73 ods. 1 písm. e) zákona o DPH alebo po tejto lehote.