Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze z opravného dokladu vyhotoveného na prijatú platbu v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou podľa § 25a ods. 6 zákona o DPH

Uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze z opravného dokladu vyhotoveného na prijatú platbu v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou podľa § 25a ods. 6 zákona o DPH

Otázka:
Platiteľ dane sa pýta na uvádzanie údajov z opravného dokladu vyhotoveného na prijatú platbu v súvislosti s nevymožiteľnou pohľadávkou podľa § 25a ods. 6 zákona o DPH (ďalej iba „dodatočný opravný doklad“) v časti C.1. kontrolného výkazu. Uvádza, že v § 25a ods. 10 zákona o DPH  je uvedené, že  opravný doklad o oprave zníženého základu dane vyhotovený po prijatí platby v súvislosti s nevymožiteľnou  pohľadávkou má obsahovať okrem iného aj údaje z opravného dokladu podľa odseku 9 písm. a) a b); nie je tu však uvedené, že by mal obsahovať aj údaje o pôvodnej faktúre o dodaní tovaru alebo služby. V § 78a ods. 2 písm. e) zákona o DPH je uvedené, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje o oprave základu dane podľa § 25a; a v § 78a ods. 9 písm. a) bodu 3 je uvedené, že v kontrolnom výkaze sa uvádza aj „poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka”. Platiteľ dane uvádza, že možno je tento bod patriaci iba pre prípad opravného dokladu vystaveného v zmysle § 25a ods. 3 zákona o DPH, ale to by malo byť v ustanovení jednoznačne uvedené. Keďže to nie je uvedené, predpokladá, že to platí aj pre dodatočný opravný doklad.  V poučení na vyplnenie kontrolného výkazu je uvedené k časti C.1. „platiteľ dane, ktorý prijal po vykonaní opravy základu dane platbu, ktorou sa celkom alebo čiastočne zníži jeho pohľadávka voči odberateľovi, uvedie v C.1. údaje z vyhotoveného „dodatočného“ opravného dokladu vzťahujúceho sa k tejto prijatej platbe. Údaje z tohto dokladu uvedie za zdaňovacie obdobie, v ktorom túto platbu prijal.” Zároveň sa subjekt pýta aj na postup platiteľa dane, ktorý opravuje odpočítanú daň pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b zákona o DPH.


Odpoveď:
Zákon o DPH v § 25a ods. 9 upravuje náležitosti opravného dokladu podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH a v ods. 10 náležitosti „dodatočného“ opravného dokladu podľa § 25a ods. 7 písm. b) zákona o DPH. Opravný doklad okrem iných údajov musí obsahovať poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka. „Dodatočný“ opravný doklad okrem iných údajov musí obsahovať číslo opravného dokladu; povinnou náležitosťou „dodatočného“ opravného dokladu nie je poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby. V kontrolnom výkaze sa od 1.1.2021 vykazujú aj údaje o oprave základu dane podľa § 25a zákona o DPH a údaje o oprave odpočítanej dane podľa § 53b zákona o DPH. Podľa § 78a ods. 9 písm. a) zákona o DPH pri oprave základu dane podľa § 25a zákona o DPH, pri ktorej je platiteľ dane povinný vyhotoviť opravný doklad sa v kontrolnom výkaze uvádza identifikačné číslo pre daň odberateľa, číselná identifikácia opravného dokladu, poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka, suma, o ktorú sa opravil základ dane a daň, sadzba dane. Citovanému zneniu § 78a ods. 9 písm. a) zákona o DPH zodpovedá vykazovanie poradového čísla pôvodnej vyhotovenej faktúry v časti C.1. v riadku č. 3 kontrolného výkazu bez ohľadu na skutočnosť, že poradové číslo pôvodnej faktúry o dodaní tovaru alebo služby nie je povinnou náležitosťou „dodatočného“ opravného dokladu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry sa v časti C.1. v riadku č. 3 kontrolného výkazu uvádza v prípade opravného dokladu a rovnako aj v prípade „dodatočného“ opravného dokladu.

Podľa § 78a ods. 10 písm. c) zákona o DPH sa pri oprave odpočítanej dane a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b zákona o DPH v kontrolnom výkaze uvádza poradové číslo faktúry o dodaní tovaru alebo služby, ktorého sa oprava základu dane týka. Citovanému zneniu § 78a ods. 10 písm. c) zákona o DPH zodpovedá vykazovanie poradového čísla pôvodnej prijatej faktúry v časti C.2. v riadku č. 3 kontrolného výkazu v prípade prijatého opravného dokladu a rovnako aj v prípade prijatého „dodatočného“ opravného dokladu.


 

Dátum vydania stanoviska: 16.02.2021