Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vykazovanie služieb notára a advokáta v kontrolnom výkaze

Vykazovanie služieb notára a advokáta v kontrolnom výkaze

Otázka č. 1
Občan (nezdaniteľná osoba) príde na dedičské konanie, v ktorom poručiteľ (nebohý) nemá žiadny majetok. Notár nevystaví dedičovi faktúru za služby z dôvodu, že po poručiteľovi nezostal žiadny majetok.  V takom prípade sa zastavuje dedičské konanie a spis sa posiela na Okresný súd, ktorý vydá Uznesenie, v ktorom notárovi prizná trovy konania a aj mu ich zaplatí. Okresný súd nie je platca DPH, ale má pridelené IČ DPH. To znamená, že notár nevystaví faktúru, ale prijme trovy (vrátane DPH) na základe Uznesenia od súdu. Patrí to do časti A.1. alebo do časti D.2. kontrolného výkazu?
Odpoveď
Podľa § 140 Občianskeho súdneho poriadku v konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, resp. dedičia podľa čistej hodnoty ich dedičských podielov. V ostatných prípadoch platí tieto trovy štát. Notár neposkytuje v dedičskom konaní  službu súdu, ale koná v konaní o dedičstve na základe poverenia súdu.
Údaje o daňovej povinnosti z dodania služby pre občana (nie zdaniteľnú osobu) uvádza notár - platiteľ dane do časti D.2. kontrolného výkazu.
 
Otázka č. 2
Advokát zastupuje v súdnom konaní klienta, na základe právoplatného rozhodnutia súdu vymáha jeho pohľadávku v exekučnom konaní  a od exekútora následne prijme vymožené trovy súdneho ako aj exekučného konania, ktoré prináležia priamo advokátovi, istinu posiela exekútor priamo klientovi (oprávnenému v exekúcii).  Koho údaje (klienta alebo exekútora) uvedie advokát v časti A.1. kontrolného výkazu  a s akým dátumom zdaniteľného plnenia?
Odpoveď
V prípade, ak bola služba právneho zastúpenia poskytnutá zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,  uvedie advokát (platiteľ dane) do časti A.1. kontrolného výkazu údaje klienta, ktorému bola služba poskytnutá  a dátum dodania služby z vyhotovenej faktúry.  Podľa §  72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou.  Faktúra musí podľa § 74 ods. 1 okrem iného obsahovať meno a priezvisko príjemcu služby alebo názov príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bola dodaná služba ako aj dátum , keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry.
Ak by bola služba poskytnutá klientovi – občanovi (nie zdaniteľnej osobe) údaje o daňovej povinnosti uvedie platiteľ do časti D.2. kontrolného výkazu.