Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vykazovanie množstva tovaru pri tuzemskom samozdanení v KV, ak sa tovar dodáva vo vreciach

Vykazovanie množstva tovaru pri tuzemskom samozdanení v KV, ak sa tovar dodáva vo vreciach

Otázka
Ako sa  má  zadávať do KV DPH množstvo tovaru v zmysle par. 69 ods.  12 písm. f) zákona o DPH, ak dodávateľ udáva ks, ktorými  sú vrecia?  Ide o Osivá kukurice, slnečnice.....atď.
 
Odpoveď
Pri dodaniach tovarov podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, pri ktorých sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia, uvádza množstvo tovaru do kontrolného výkazu dodávateľ uvedených tovarov z vyhotovenej faktúry. Údaj o množstve dodaného tovaru je jedným z povinných údajov uvádzaných na faktúre podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH. Množstvo predaného tovaru vykáže platiteľ dane v kontrolnom výkaze v  niektorej z merných jednotiek, ktoré sa do kontrolného  výkazu uvádzajú podľa vzoru kontrolného výkazu, t.j. ks, kg, t alebo m. 
T.j. v kontrolnom výkaze je potrebné uviesť množstvo dodaného tovaru (nie množstvo vriec dodaného tovaru) v  ktorejkoľvek mernej jednotke uvedenej vo vzore kontrolného výkazu.