Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vykazovanie údajov v časti B.3.1. a v časti B.3.2.

Vykazovanie údajov v časti B.3.1. a v časti B.3.2.

Otázka č. 1
Platiteľ dane podal riadny kontrolný výkaz. V tomto podanom  kontrolnom výkaze bola suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr vo  výške 3 015 EUR, preto platiteľ dane vyplnil časť B.3.2. kontrolného výkazu, kde uviedol osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň. Následne platiteľ dane zistil, že z jednej zjednodušenej faktúry uviedol nesprávnu výšku odpočítanej dane, v dôsledku čoho  suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr klesla na sumu 2 982 EUR.  Akým spôsobom má danú chybu opraviť v dodatočnom kontrolnom výkaze?
Otázka č. 2
Platiteľ dane v časti B.3.1.podaného kontrolného výkazu uviedol  celkovú sumu základov dane, pôvodnú celkovú sumu dane a pôvodnú celkovú sumu odpočítanej dane údaje zo zjednodušených faktúr sumárne, pretože výška odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr predstavovala sumu 2 460 EUR.
Platiteľ neskôr zistil, že  zabudol zahrnúť do tejto časti kontrolného výkazu 3 zjednodušené faktúry, z ktorých si tiež uplatnil odpočítanie dane v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie vo výške 660 €, t.j. celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr je 3 120 EUR. Platiteľ dane sa pýta, ako chybu opraví prostredníctvom dodatočného kontrolného výkazu, či musí vystornovať pôvodný riadok v časti B.3.1. kontrolného výkazu kódom opravy 1 a následne uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň do časti B.3.2. s kódom opravy 2?
Otázka č. 3
Platiteľa dane zaujíma, ako postupovať v prípade, ak v riadnom kontrolnom výkaze uviedol údaje zo zjednodušených faktúr v členení podľa jednotlivých dodávateľov (v časti B.3.2.) aj napriek tomu, že suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie zo zjednodušených faktúr bola nižšia ako 3 000 EUR?


   
Odpoveď
V zmysle „Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty“, ktoré sa nachádza na nasledovnej webovej adrese: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/Poucenia/KVDPHv16-poucenie.pdf sa údaje v dodatočnom kontrolnom výkaze upravujú nasledovným postupom.
1. Zmena údajov oproti údajom uvedeným v podanom kontrolnom výkaze (platiteľ dane uviedol v kontrolnom výkaze nesprávne údaje)
Ak platiteľ dane nesprávne uviedol údaj/e v ktoromkoľvek stĺpci v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3.1, B.3.2., C.1., C.2., D.1. alebo D.2. postupuje takto:
Uvedie pôvodné nesprávne údaje v celom riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 1, t.j. storno údajov. Zároveň uvedie nanovo všetky správne údaje v každom stĺpci (nové opravené a správne údaje) príslušného riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 2.

2. Platiteľ dane uviedol v kontrolnom výkaze údaje, ktoré tam nemali byť uvedené (omylom uvedené)
Ak platiteľ dane uviedol v riadnom kontrolnom výkaze údaje (faktúru), ktoré tam nemali byť uvedené (v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3.1., B.3.2., C.1., C.2., D.1. alebo D.2.), uvedie pôvodné údaje v celom riadku a v stĺpci „kód opravy“ uvedie kód 1, t.j. storno údajov.

3. Platiteľ dane neuviedol v kontrolnom výkaze faktúru, ktorá tam mala byť uvedená
Ak v riadnom kontrolnom výkaze nebola uvedená faktúra, uvedie platiteľ dane údaje do všetkých stĺpcov príslušného riadku (v A.1., A.2., B.1., B.2., B.3.1, B.3.2., C.1., C.2., D.1. alebo D.2.) a v poslednom stĺpci „kód opravy“ vyznačí druh opravy kódom 2.

Ak v praxi nastane situácia, že platiteľ dane z pridanej hodnoty uviedol v riadnom kontrolnom výkaze údaje v časti B.3.2., t. j. v členení podľa jednotlivých dodávateľov a to z dôvodu, že suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr je 3 000 EUR a viac a následne platiteľ dane zistil, že nesprávne uviedol výšku odpočítanej dane z jednej zjednodušenej faktúry a z uvedeného dôvodu bude suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie zo zjednodušených faktúr nižšia ako 3 000 EUR, je potrebné postupovať nasledovným spôsobom. Platiteľ dane podá dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom vykáže:
v časti B.3.1. kontrolného výkazu uvedie celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr  a v stĺpci „kód opravy“ zadá kód 2.
V časti B.3.2. kontrolného výkazu uvedie všetky pôvodné riadky (pôvodné údaje)  vykázané v riadnom kontrolnom výkaze, ktoré stornuje kódom 1.

Uvedený postup je plne v súlade s § 78a ods. 6 zákona o DPH a v súlade s platným a účinným poučením na vyplnenie kontrolného výkazu.
Analogický postup sa uplatní aj v prípade, ak platiteľ dane uviedol údaje zo zjednodušených faktúr v členení podľa jednotlivých dodávateľov v časti B.3.2. riadneho kontrolného výkazu, aj napriek tomu, že suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie zo zjednodušených faktúr bola nižšia ako 3 000 EUR.
V uvedenej situácii platiteľ dane podá dodatočný kontrolný výkaz (ak už uplynula lehota na podanie kontrolného výkazu), v ktorom uvedie:
v časti B.3.1. kontrolného výkazu uvedie celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr  a v stĺpci „kód opravy“ zadá  kód 2.
V časti B.3.2. kontrolného výkazu uvedie všetky pôvodné riadky (pôvodné údaje)  vykázané v riadnom kontrolnom výkaze, ktoré stornuje kódom 1.

V prípade, ak platiteľ dane po lehote na podanie kontrolného výkazu zistí, že za príslušné zdaňovacie obdobie je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 EUR a viac, pričom v riadnom kontrolnom výkaze uviedol tento údaj sumárne v časti B.3.1. z dôvodu, že suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr bola nižšia ako 3 000 EUR, podá dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom vykáže:
V časti B.3.1. kontrolného výkazu uvedie pôvodnú celkovú sumu základov dane, pôvodnú celkovú sumu dane a pôvodnú celkovú sumu odpočítanej dane, ktoré v stĺpci „kód opravy“ stornuje kódom 1.
V časti B.3.2. kontrolného výkazu uvedie údaje zo všetkých zjednodušených faktúr, t. j. osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň a v stĺpci „kód opravy“ zadá kód 2.