Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vykazovanie opravných faktúr k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu v kontrolnom výkaze

Vykazovanie opravných faktúr k nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu v kontrolnom výkaze

Otázka
Podľa poskytnutých informácií zahraničné osoby z iných členských štátov postupujú pri oprave nesprávne uvedených údajov na faktúre o intrakomunitárnych dodávkach tovaru podľa čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica“) tak, že k  pôvodnej faktúre o dodaní tovaru vyhotovia „storno faktúru“, ktorou dobropisujú celú fakturovanú sumu a zároveň vyhotovia „novú“ faktúru so správnymi údajmi o dodaní tovaru. Otázkou subjektu je, do ktorých riadkov daňového priznania a do ktorej časti kontrolného výkazu má platiteľ dane uviesť predmetné 2 faktúry?


Odpoveď
Z ustanovenia článku 219 smernice (§ 71 ods. 2 zákona o DPH) vyplýva, že za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Podľa článku 226b písm. c) smernice je povinnou náležitosťou faktúry vyhotovenej podľa článku 219, osobitný a jednoznačný odkaz na túto pôvodnú faktúru a konkrétne údaje, ktoré sa menia. V nadväznosti na vyššie uvedené zastávame názor, že ak sa vyhotovenou „storno faktúrou“ a „novou“ faktúrou menia údaje uvedené na pôvodnej faktúre o dodaní tovaru, t.j. údaje na predmetných faktúrach sa týkajú jednoznačne toho istého dodania tovaru, ku ktorému už predtým bola vystavená faktúra s nesprávnymi údajmi, tak následne vyhotovené faktúry sú faktúrami podľa článku 219 smernice, ktorému zodpovedá  § 71 ods. 2 zákona o DPH (ďalej len „opravné faktúry“).
Keďže predmetné opravné faktúry boli vystavené z dôvodu nesprávne uvedených údajov na faktúre o dodaní  tovaru, t.j. v prípadoch uvedených v dopyte subjektu sa nejedná o opravu základu dane podľa § 25 zákona o DPH,  všetky prípadné opravy - zvýšenia a zníženia základu dane a priznanej dane z nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu z dôvodu omylov, nadobúdateľ zahrnie do riadkov 05 až 08 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa § 20 zákona o DPH. T.j., ak platiteľ dane na základe pôvodnej faktúry priznal v príslušnom zdaňovacom období nižšiu alebo vyššiu daň z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu,  je povinný za toto zdaňovacie obdobie podať dodatočné daňové priznanie. Aj opravu odpočítanej dane z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu z dôvodu omylu je platiteľ dane povinný priznať prostredníctvom dodatočného daňového priznania.

 Podľa § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH a podľa platného vzoru kontrolného výkazu dane z pridanej hodnoty platiteľ dane údaje z prijatej opravnej faktúry uvádza v časti C.2. KV za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravnú faktúru prijal.
Z prijatých opravných faktúr nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu uvádza v časti C.2. KV v súlade s § 78a ods. 7 zákona o DPH nasledovné údaje:
 identifikačné číslo pre daň dodávateľa, pod ktorým bol tovar dodaný,
 poradové číslo opravnej faktúry,
 poradové číslo pôvodnej faktúry,
 rozdiel základu dane a sumy dane v eurách, sadzbu dane, rozdiel v sume odpočítanej dane, pričom tieto údaje sa uvádzajú len vtedy, ak sa menia.
Pri vykázaní údajov z opravných faktúr v časti C.2. KV je potrebné zohľadniť platnú xsd schému kontrolného výkazu zverejnenú na internetovom portáli finančnej správy, podľa ktorej sú údaje uvádzané v stĺpcoch 2 až 7 časti C.2. KV povinné, t.j. platiteľ dane uvedie:
 v stĺpci 1 identifikačné číslo pre daň dodávateľa alebo kolónku stĺ. 1 nevyplní, t.j. ostane prázdna
  v stĺpci 2 - Poradové číslo opravnej faktúry a v stĺpci 3 - Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry údaj z faktúry alebo údaj „0“, ak opravná faktúra tieto údaje neobsahuje
 v stlpcoch 4 - Rozdiel základu dane v eurách, 5 -  Rozdiel sumy dane v eurách a 7 Rozdiel v sume odpočítanej dane uvedie príslušné rozdiely, ak sa menia alebo uvedie údaj „0“
 v stĺpci 6 - Sadzba dane uvedie príslušnú sadzbu dane, t.j. „10“ alebo „20“
 v stĺpci 8 -  Kód opravy uvedie príslušný kód „1“ alebo „2“, len v prípade, ak v dodatočnom kontrolnom výkaze za príslušné zdaňovacie obdobie dopĺňa, ruší alebo opravuje nesprávne uvedené údaje z opravnej faktúry.

Ustanovenie § 78a zákona o DPH a ani platné Poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu nerieši situáciu, ak platiteľ dane obdrží od dodávateľa registrovaného pre daň v inom členskom štáte súčasne dve opravné faktúry, ktoré sa vzťahujú k jednému intrakomunitárnemu dodaniu tovaru do tuzemska. FR SR zastáva názor, že platiteľ dane by mal údaje týkajúce sa rozdielu základu dane, rozdielu dane a rozdielu odpočítanej dane z týchto dvoch opravných faktúr uviesť do časti C.2. KV tak, aby v konečnom dôsledku vykázaná výška základu dane, ním uplatnenej dane a odpočítanej dane v časti B.1. a C.2. kontrolných výkazov zodpovedala jeho daňovej povinnosti a odpočítaniu dane z príslušného nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, čo je v súlade s účelom § 78a zákona o DPH.