Úvod > Odoslať nový tiket
Finančná správa SR
Attach file
Odoslať

Báza znalostí

Príspevky na rekreáciu zamestnancov a športovú činnosť dieťaťa
Od 1.1.2019 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjm...
Zostatková cena pri predaji a likvidácii majetku
Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej...
Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis
Hmotný majetok Za hmotný majetok, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za odpisovaný,...
Príjem získaný darovaním
Predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním (napr. podľa § 628 až 6...
Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie
Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca. Zamestnávateľ vykoná ročné zú...
Zdanenie peňažnej výhry alebo ceny
Výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vyd...
Pokuty
Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správn...
Stravovanie zamestnancov v roku 2022
Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 o...
Platba dane bezhotovostným prevodom z bankového účtu
Platbu dane alebo preddavku na daň bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu ...
Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých najneskôr do 31.12.2023
Pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých najneskôr do 31.12.2023 si daňovník môže uplatniť daňový ...