Úvod > Odoslať nový tiket
Finančná správa SR
Attach file
Odoslať

Báza znalostí

Nárok na daňový bonus
Daňový bonus si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa...
Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania
Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu za zdaňovacie obdobie 2019 je: - 19 % z tej časti zákla...
Kedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie
Daňovník fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie: - ak celkové zdaniteľné príjmy do...
Zostatková cena pri predaji a likvidácii majetku
Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej...
Cestovné náhrady podnikateľa a SZČO
Podnikateľ a SZČO (daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) si môže podľa §...
Účtovanie daňovej licencie
Daňovú licenciu ako minimálnu daň zaúčtuje účtovná jednotka pri uzavretí účtovných kníh v súlade s §...
Všeobecne o daňovej licencii
Inštitút daňovej licencie (DL) je novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 zrušený. Daň...
Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis
Hmotný majetok Za hmotný majetok, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za odpisovaný,...
Platba dane bezhotovostným prevodom z bankového účtu
Platbu dane alebo preddavku na daň bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu ...
Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie
Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca. Zamestnávateľ vykoná ročné zú...
Zavrieť