Úvod > Odoslať nový tiket
Finančná správa SR
Odoslať

Báza znalostí

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2017
Základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý je zistený z aktívnych príjmov je možné aj za rok 20...
Nárok na daňový bonus
Daňový bonus sa podľa ustanovenia § 33 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení nesko...
Podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ku v r. 2017
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa odvíja tak od základu dane daňovníka...
Cestovné náhrady podnikateľa a SZČO
Podnikateľ a SZČO (daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) si môže podľa §...
Účtovanie daňovej licencie
Daňovú licenciu ako minimálnu daň zaúčtuje účtovná jednotka pri uzavretí účtovných kníh v súlade s §...
Všeobecne o daňovej licencii
Daňovú licenciu (DL) ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani ...
Zostatková cena pri predaji a likvidácii majetku
Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej...
Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby z podaného daňového priznania
Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu za zdaňovacie obdobie je: * 19 % z tej časti základu da...
Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis
Hmotný majetok Za hmotný majetok, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za odpisovaný, ...
Kto neplatí daňovú licenciu
- daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať DP za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okre...
Zavrieť