Úvod > Odoslať nový tiket
Finančná správa SR
Attach file
Odoslať

Báza znalostí

Nárok na daňový bonus v roku 2021
Daňový bonus si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa...
Zostatková cena pri predaji a likvidácii majetku
Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej...
Príjem získaný darovaním
Predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním (napr. podľa § 628 až 6...
Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis
Hmotný majetok Za hmotný majetok, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za odpisovaný,...
Príspevky na rekreáciu zamestnancov a športovú činnosť dieťaťa
Od 1.1.2019 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods.2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjm...
Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie
Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca. Zamestnávateľ vykoná ročné zú...
Pokuty
Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správn...
Zdanenie peňažnej výhry alebo ceny
Výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vyd...
Platba dane bezhotovostným prevodom z bankového účtu
Platbu dane alebo preddavku na daň bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu ...
Stravovanie zamestnancov
Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 o...
Zavrieť