Úvod > Odoslať nový tiket
Finančná správa SR
Attach file
Odoslať

Báza znalostí

Nárok na daňový bonus v roku 2021
Daňový bonus si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa...
Kedy fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie
Daňovník fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie: - ak celkové zdaniteľné príjmy do...
Zostatková cena pri predaji a likvidácii majetku
Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej...
Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021
Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do tro...
Príjem získaný darovaním
Predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním (napr. podľa § 628 až 6...
Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie
Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca. Zamestnávateľ vykoná ročné zú...
Zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny a ročný odpis
Hmotný majetok Za hmotný majetok, ktorý sa na účely zákona o dani z príjmov považuje za odpisovaný,...
Platba dane bezhotovostným prevodom z bankového účtu
Platbu dane alebo preddavku na daň bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu ...
Pokuty
Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správn...
Cestovné náhrady podnikateľa a SZČO
Podnikateľ a SZČO (daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) si môže podľa §...
Zavrieť