Úvod > Odoslať nový tiket
Finančná správa SR
Odoslať

Báza znalostí

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2016
Základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý je zistený z aktívnych príjmov je možné aj za rok 20...
Nárok na daňový bonus
Daňový bonus sa podľa ustanovenia § 33 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení nesko...
Podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ku v r. 2016
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa odvíja tak od základu dane daňovníka...
Účtovanie daňovej licencie
Daňovú licenciu ako minimálnu daň zaúčtuje účtovná jednotka pri uzavretí účtovných kníh v súlade s §...
Všeobecne o daňovej licencii
Daňovú licenciu (DL) ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani ...
Cestovné náhrady podnikateľa a SZČO
Podnikateľ a SZČO (daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) si môže podľa §...
Zostatková cena pri predaji a likvidácii majetku
Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej...
Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby
Sadzba dane z príjmov pre fyzickú osobu za zdaňovacie obdobie je: * 19 % z tej časti základu da...
Kto neplatí daňovú licenciu
- daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať DP za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okre...
Pravidlá odpočtu daňovej straty
Podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov od základu dane právnickej osoby možno odpočítať daňovú st...
Zavrieť