Členské príspevky cirkevnej organizácie

Otázka

Cirkevná organizácia dosahuje príjem z členských príspevkov podľa jej štatútu. Je tento príjem z členských príspevkov oslobodený od dane podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov alebo podľa § 13 ods. 2 písm. b) ZDP alebo je tento príjem predmetom dane podľa § 12 ods. 2 ZDP?

Odpoveď

Predmetom dane z príjmov daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie podľa § 12 ods. 2 ZDP, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti sú podľa § 12 ods. 3 ZDP zaradené do skupiny daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že príjmy z členských príspevkov sú v súlade s § 12 ods. 2 ZDP predmetom dane týchto daňovníkov.

Podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP od dane sú oslobodené príjmy daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písmen b) až f) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

Podľa § 13 ods. 2 písm. a) ZDP od dane sú oslobodené aj výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam. Tzn. príjmy z príspevkov od členov sú u registrovaných cirkví a náboženských spoločností oslobodené od dane.