Členský príspevok poľovníckej organizácie

Otázka

Poľovnícka organizácia zriadená podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) mala v roku 2015 príjmy z členských príspevkov. Povinnosť platiť členské príspevky členmi poľovníckej organizácie je uložená v stanovách, pričom nie je určená ich výška. Sú členské príspevky prijaté poľovníckou organizáciou oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) ZDP a v prípade ak áno,  je toto oslobodenie podmienené určením presnej výšky členských príspevkov v stanovách?

Odpoveď

Podľa § 32 zákona o poľovníctve sa poľovníckou organizáciou rozumie právnická osoba zriadená podľa tohto zákona, ktorá je organizáciou, ktorá nie je založená za účelom dosiahnutia zisku, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov, a iné fyzické osoby na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov členov na úseku poľovníctva, má sídlo na území Slovenskej republiky, je zapísaná v centrálnom registri, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, riadi svoju činnosť stanovami, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonnom a ostatnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V nadväznosti na uvedené je možné poľovnícku organizáciu považovať za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie podľa § 12 ods. 2 a 3 ZDP.

Podľa § 13 ods. 2 písm. b) ZDP sú od dane oslobodené aj členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami. Nakoľko v tomto ustanovení pri občianskych združeniach nie je uvedený odkaz na konkrétny právny predpis (napr. na zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov) aj členské príspevky podľa stanov poľovníckej organizácie, vzhľadom na podmienky jej vzniku, je možné považovať za oslobodené od dane. V stanovách nemusí byť presne určená suma členských príspevkov, ktorú sú členovia povinní platiť. Je postačujúce, aby v stanovách bola uvedená povinnosť platiť členské príspevky.