Zdaňovanie výnosov z činnosti MOM

Otázka

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ďalej len „daňovník“), pričom jednou s týchto služieb sú služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozhodnutím RÚVZ Bratislava zriadila mobilné odberové miesto (MOM) a súčasne uzatvorila zmluvu s MZ SR, ktorej predmetom bolo zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následná diagnostika infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu, ďalej uzatvorila Zmluvu o spolupráci v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti so súkromným laboratóriom, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to odber vzoriek COVID-19 pacientom za účelom laboratórnej diagnostiky ochorenia spôsobeného coronavírusom SARS-CoV-2. Okrem služieb poskytovaných na základe vyššie uvedených zmlúv, poskytovala služby antigénového testovania pre platiacich testovaných občanov, prípadne obce.
Sú takto získané príjmy od dane z príjmov oslobodené v zmysle § 13 ods.1 písm. a) ZDP, prípadne nejaká časť príjmov, napr. zo zmluvy s MZ SR ?

Odpoveď

Medzi daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú podľa § 12 ods. 3 písm. a) ZDP zaradené aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby zriadené podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú v súlade s § 12 ods. 2 ZDP príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP a príjmov na základe zmluva o sponzorstve v športe.
Podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP sú od dane oslobodené príjmy daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 ZDP plynúce z činností, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písm. b) až g) ZDP alebo § 13 ods. 2 ZDP, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP.
Na základe predloženého vzoru zmluvy o spolupráci Ministerstvo zdravotníctva SR v zmysle Verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní mobilných odberových miest (MOM) na území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu uzatvára zmluvy so všetkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky.
Ak daňovník spĺňa podmienky ustanovené v § 13 ods. 1 písm. a) ZDP, to zn., príjmy získal z činností, na ktorej účel vznikol alebo ktorá je jeho základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, pôjde o oslobodený príjem, ktorý sa do základu dane nezahrnie, pri vylúčení výdavkov (nákladov) bude daňovník postupovať podľa § 21 ods. 1 písm. j) ZDP.
Ak daňovník nepreukáže, že príjmy získal z činností, na ktorej účel vznikol alebo ktorá je jeho základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, pôjde o zdaniteľný príjem, od ktorého si môže daňovník odpočítať daňové výdavky (náklady) podľa § 2 písm. i) ZDP.
Podľa § 8 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zakladateľ vydá štatút, ktorý upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie. Štatút okrem iného obsahuje aj druh všeobecne prospešných služieb.
Daňovník si musí sám vyhodnotiť, podľa zakladacej listiny a štatútu, či ide o zdaniteľný príjem alebo o príjem oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP. Na základe informácií uvedených v žiadosti, ako aj na základe predloženého vzoru zmluvy nie je možné určiť, či ide o príjem oslobodený od dane z príjmov.

stanovisko vydané dňa 8.3.2022