Organizačná zložka občianskeho združenia - podávanie daňového priznania

Otázka

Daňový subjekt je organizačnou zložkou občianskeho združenia. Podľa štatútu je organizačná jednotka právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou a hospodári samostatne. Nakoľko v roku 2018 organizačná zložka prijala dotáciu, je povinná za toto zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie. Akým spôsobom má táto organizačná zložka občianskeho združenia vyplniť a následne podať daňové priznanie? 

Odpoveď

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť daňovým subjektom len fyzická alebo právnická osoba. Ak organizačná zložka občianskeho združenia nie je v postavení právnickej osoby a z tohto dôvodu sa nenachádza ani v registri občianskych združení, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra SR, organizačná zložka nie je právnickou osobou, tzn. nemôže mať postavenie daňového subjektu a byť registrovaná k dani. 
Vymedzenie právnej subjektivity v stanovách zriaďovateľa pre organizačnú zložku neznamená transformáciu organizačnej zložky na právnickú osobu. Prenesenú právnu subjektivitu na vymedzené úkony udelenú v stanovách zriaďovateľa organizačnej zložky nie je možné stotožňovať so vznikom a získaním postavenia právnickej osoby.  Za právnickú osobu je možné považovať len osobu, ktorej takéto postavenie priznáva platná legislatíva.

Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby môže podať len právnická osoba.  Keďže organizačná zložka nie je právnickou osobou, nemôže podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Daňové priznanie musí za organizačnú zložku podať jej materská organizácia.