Nezisková organizácia a vlastné stravovacie zariadenie

Otázka

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Dom sociálnych služieb zriadený mestom) vykonáva okrem hlavnej činnosti (starostlivosť o dôchodcov vrátane poskytovania stravy) aj podnikateľskú činnosť (varenie obedov pre širokú verejnosť). Varí obedy vo vlastnom stravovacom zariadení. Činnosť vlastného stravovacieho zariadenia má rozdelenú na varenie obedov – podnikateľskú činnosť a varenie obedov – hlavnú
(nepodnikateľskú) činnosť. Akým spôsobom má daňovník upraviť základ dane s prihliadnutím na § 17 ods. 3 písm. e) ZDP, ak z podnikateľskej činnosti vykázal stratu? Musí aplikovať § 17 ods. 3 písm. e) ZDP len na podnikateľskú činnosť, alebo na činnosť vlastného stravovacieho zariadenia v úhrne, teda nepodnikateľskú činnosť aj podnikateľskú činnosť?

Odpoveď

ZDP ani iný právny predpis nedefinuje pojem „vlastné stravovacie zariadenie“. Na účely tohto stanoviska vychádzame z predpokladu, že nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“) zriadila vlastné stravovacie zariadenie za účelom poskytovania stravy vlastným zamestnancom, dôchodcom (hlavná nepodnikateľská činnosť) a iným záujemcom o stravovanie (podnikateľská činnosť).

Podľa § 17 ods. 3 písm. e) ZDP do základu dane sa nezahŕňa suma rovnajúca sa hodnote 45 % z rozdielu, o ktorý úhrn výdavkov (nákladov) z prevádzky vlastného stravovacieho zariadenia prevyšuje úhrn príjmov z jeho prevádzky.

Podľa § 12 ods. 2 a 3 ZDP predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, medzi ktorých patria aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, sú príjmy z činností,ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Od dane sú oslobodené v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZDP príjmy daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené od dane podľa príslušných ustanovení § 13 ZDP, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP.

Ak nezisková organizácia vykonáva vo vlastnom stravovacom zariadení hlavnú nepodnikateľskú činnosť, tzn. že poskytuje stravu vlastným zamestnancom vykonávajúcim hlavnú nepodnikateľskú činnosť a dôchodcom, tieto príjmy sú od dane oslobodené podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP, zo základu dane sa vylúčia aj výdavky (náklady) vynaložené na tieto oslobodené príjmy podľa § 21 ods. 1 písm. j) ZDP. V tomto prípade nie je dôvod
na uplatnenie § 17 ods. 3 písm. e) ZDP, lebo daňovník do základu dane nezahŕňa ani príjmy ani výdavky (náklady) súvisiace s poskytovaním stravy vo vlastnom stravovacom zariadení slúžiacom na nepodnikateľskú činnosť.

Ak nezisková organizácia vykonáva vo vlastnom stravovacom zariadení podnikateľskú činnosť, tzn. že poskytuje stravu vlastným zamestnancom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť a iným záujemcom o stravovanie, zo základu dane vylučuje v súlade s § 17 ods. 2 písm. c) ZDP v nadväznosti na § 17 ods. 3 písm. e) ZDP 45 % zo straty vykázanej z prevádzky vlastného stravovacieho zariadenia slúžiaceho na podnikateľskú činnosť.