Príjem fondu prevádzky, údržby a opráv SVB

Otázka

Sú predmetom dane z príjmov aj príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté inak ako použitím prostriedkov tohto fondu (napr. vyrubený zákonný úrok z omeškania v prípade oneskorených zálohových platieb od vlastníka bytu; keďže tento úrok nevznikol použitím, ale naopak pri tvorbe tohto fondu).
Je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov povinné podať daňové priznanie aj v prípade, že za celý rok neboli vyrubené a vybrané žiadne úroky z omeškania, prípadne ak boli len vo výške niekoľkých eurocentov?
Na základe ktorého ustanovenia zákona o dani z príjmov do § 43 ods. 3 písm. g) bod 2 zákona o dani z príjmov patria všetky príjmy tohto fondu zo všetkých druhov pokút a úrokov a nielen taxatívne vymenované druhy príjmov v bodoch 1-3 písmena g)?

Odpoveď

Podľa § 43 ods. 3 písm. g) bod 2 zákona o dani z príjmov sa daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky vyberá zrážkou, ak ide o príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv135), ktorými sú aj zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu.

Poznámka pod čiarou k odkazu 135) odkazuje na zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“). Ustanovenie § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov sa do tohto zákona doplnilo zákonom č. 548/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s legislatívnou úpravou v § 10 ods. 2 písm. e) zákona o vlastníctve bytov.

Účelom tejto legislatívnej úpravy bolo spresniť, že aj úroky z omeškania za neuhradené sumy od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zmluvné pokuty vyplývajúce zo zmluvných vzťahov sú považované za príjem fondu prevádzky, údržby a opráv.

Výraz „použitím prostriedkov tohto fondu“ obsiahnutý v ustanovení § 43 ods. 3 písm. g) bod 2 zákona o dani z príjmov a tiež v § 10 ods. 2 písm. e) zákone o vlastníctve bytov je potrebné chápať v širšom kontexte, kedy sa použitím prostriedkov tohto fondu rozumie akékoľvek nakladanie s úhradami existujúcimi, resp. plynúcimi do fondu prevádzky, údržby a opráv, v súvislosti s ktorými vzniknú zmluvné pokuty a úroky z omeškania, ktoré sú príjmom tohto fondu, tzn. vrátane úrokov z omeškania v prípade oneskorených zálohových platieb od vlastníka bytu, ktoré plynú do fondu prevádzky, údržby a opráv.

V predloženom prípade teda platiteľ dane z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, ktorým je podľa § 43 ods. 13 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy, vyberie daň vyberanú zrážkou z príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú aj zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov považované za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. Predmetom dane takéhoto daňovníka sú podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, z príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

V súlade s § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie nemusí podať daňové priznanie, ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

Úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov sú predmetom dane, hoci sú podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené.

Ak v predloženom prípade spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijíma úhrady za výkon správy bytov, ktoré sú predmetom dane, je toto spoločenstvo povinné podať za príslušné zdaňovacie obdobie daňové priznanie k dani z príjmov podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov.