Podiely na zisku záujmového združenia vyplatené obciam

Otázka
Záujmové združenie obcí s právnou subjektivitou každoročne vypláca z výsledku hospodárenia podiely obciam, ktoré sú členmi tohto združenia. Združenie je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, od ktorej každoročne dostáva podiely na zisku (tieto nie sú predmetom dane združenia podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov), ďalej má združenie príjmy z prenájmu, z úrokov z pôžičky, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia. Musia obce, ktoré dostanú podiely na výsledku hospodárenia od záujmového združenia tieto podiely zdaniť?
Odpoveď
Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je okrem iného podiel na zisku, ak nie je predmetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) a  je vyplácaný právnickej osobe.
Z platného zákona o dani z príjmov vyplýva, že predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácaný obchodnými spoločnosťami, ktorými sú obchodné spoločnosti a družstvá založené podľa Obchodného zákonníka. Ak podiel na zisku (výsledku hospodárenia) vypláca organizácia nezriadená alebo nezaložená na podnikanie (v tomto prípade združenie) inej organizácii nezriadenej alebo nezaloženej na podnikanie, u príjemcu, ktorým je v tomto prípade obec, je podiel na zisku predmetom dane podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov a zdaniteľným príjmom podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.
Takýto príjem nie je možné u obce považovať za príjem oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, nakoľko sa nejedná o príjem plynúci z činnosti, na ktorej účel obec vznikla, ani o príjem zo základnej činnosti obce vymedzenej osobitným predpisom.