Príjem občianskeho združenia z predaja virtuálnej meny nadobudnutej darom

Otázka

Ak občianske združenie nadobudne virtuálnu menu darovaním:

- ide o nezdaňovaný príjem občianskeho združenia?

-    aký výdavok si môže občianske združenie pri výmene virtuálnej meny na eurá uplatniť, ak by išlo o zdaniteľný príjem?

Odpoveď

Účtovná jednotka nezaložená alebo nezriadená za účelom podnikania účtujúca v sústave podvojného účtovníctva podľa opatrenia MF SR č. /24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov v zmysle § 48 ods. 1 písm. e) cit. opatrenia účtuje bezodplatne nadobudnutý krátkodobý finančný majetok v prospech účtu 411 – Základné imanie, tzn. virtuálnu menu nadobudnutú darom účtuje v prospech účtu 411 súvzťažne na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie (§ 34 ods. 8 v znení účinnom od 1.10.2018).

Účtovná jednotka nezaložená alebo nezriadená za účelom podnikania účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva je povinná dodržiavať opatrenie MF SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. Uvedené opatrenie neustanovuje účtovanie bezodplatne nadobudnutého krátkodobého finančného majetku (nadobudnutého darom). Vychádzajúc zo stanoviska MF SR sa virtuálna mena nadobudnutá darom účtuje v knihe krátkodobého finančného majetku v ocenení podľa § 27 ods. 13 ZoÚ. Virtuálna mena nadobudnutá darom sa v peňažnom denníku účtuje podľa § 9 ods. 28 cit. opatrenia, a to v závislosti od jej použitia, tzn. či dôjde k jej odplatnému prevodu, k jej výmene za majetok alebo za inú virtuálnu menu, alebo za poskytnutie služby.

Príjem právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezaloženým na podnikanie podľa § 12 ods. 3 ZDP, z predaja virtuálnej meny, za ktorý sa v súlade s § 2 písm. ai) ZDP považuje aj odplatný prevod virtuálnej meny (tzn. aj predaj virtuálnej meny za eurá), je predmetom dane podľa § 12 ods. 2 ZDP (príjem z predaja majetku) a je zdaniteľným príjmom podľa § 2 písm. h) ZDP. Pri uplatnení daňového výdavku k príjmu z predaja virtuálnej meny občianske združenie postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. v) ZDP. V súlade s vyššie uvedeným, ak občianske združenie nadobudlo virtuálnu menu darovaním, pri predaji takto nadobudnutej virtuálnej meny ZDP neumožňuje uplatniť daňový výdavok.

Vyššie uvedený postup pri zdanení virtuálnej meny sa podľa prechodného ustanovenia § 52zs ZDP použije už pri podaní daňového priznania po 30.09.2018.

 

Stanovisko vydané dňa 5.3.2019.