Vyrovnací podiel záujmového združenia

Otázka

V roku 2016 verejnej vysokej škole zaniklo členstvo v záujmovom združení právnických osôb. Z tohto dôvodu od tohto záujmového združenia právnických osôb obdržala v roku 2016 vyrovnací podiel. Verejná vysoká škola pri vzniku svojho členstva v záujmovom združení právnických osôb nevkladala do tohto združenia žiadnu finančnú investíciu. Verejná vysoká škola podľa stanov záujmového združenia právnických osôb platila členské príspevky. Zo stanov tohto záujmového združenia právnických osôb vyplýva, že člen združenia má pri zániku jeho členstva nárok na vyrovnací podiel.

Možno príjem verejnej vysokej školy z vyrovnacieho podielu vyplateného záujmovým združením právnických osôb z dôvodu zániku jej členstva v tomto združení  považovať za zdaniteľný príjem podľa ZDP a ak áno, aký daňový výdavok možno uplatniť k tomuto príjmu?

Odpoveď

Záujmové združenie právnických osôb je právnickou osobou založenou podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka. Podľa § 20h ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovy združenia určia názov, sídlo a predmet činnosti združenia, úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti, spôsob zrušenia združenia a naloženia s jeho likvidačným zostatkom. Členstvo v združení možno viazať na určitý členský príspevok.

Občiansky zákonník problematiku vyrovnacieho podielu člena združenia pri ukončení jeho členstva v združení bližšie neupravuje, ani v tejto súvislosti neodkazuje na iné právne predpisy, ustanovuje len, že úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov obsahujú stanovy združenia.

Na základe uvedeného máme za to, že z hľadiska vzniku nároku člena združenia na vyrovnací podiel je rozhodujúci obsah stanov združenia.

Podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP v znení účinnom do 31.12.2016 predmetom dane nie je podiel na zisku v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkov u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania, ak nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) a sú vyplácané právnickej osobe.

Podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP v znení účinnom do 31.12.2016 predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku
podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí.

Počnúc rokom 2004 až do 31.12.2016 sa pri zdaňovaní vyššie uvedených príjmov (výnosov), t. j. aj pri zdaňovaní vyrovnacieho podielu, uplatňoval princíp zdanenia príjmu (výnosu) len jeden raz, čiže príjem (výnos) už nebol zdaňovaný pri jeho ďalšom prerozdeľovaní osobám s majetkovou účasťou na vyplácajúcej obchodnej spoločnosti alebo družstve.

Podľa § 12 ods. 7 písm. c) vo väzbe na § 3 ods. 2 písm. c) ZDP platného a účinného do 31. 12. 2016 nebol predmetom dane iba vyrovnací podiel vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom. Združenie právnických osôb nie je možné považovať za obchodnú spoločnosť ani družstvo.

Na základe skutočnosti, že združenie právnických osôb je založené za účelom ochrany záujmov svojich členov a prevažujúcou časťou príjmov sú príjmy dosahované v rámci hlavnej nezdaňovanej činnosti sa možno domnievať, že ide o vyrovnací podiel na majetku dosiahnutého v rámci hlavnej nezdaňovanej činnosti záujmového združenia právnických osôb, a preto by mal byť tento vyrovnací podiel zdaniteľným príjmom pre člena tohto združenia. K príjmu plynúcemu z vyrovnacieho podielu si vystupujúci člen môže v daňových výdavkoch uplatniť vložený členský príspevok.