Predaj diviny a drobných predmetov

Otázka

1. Poľovnícke združenie, ktoré má príjem z predaja diviny,
2. daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie (občianske združenie), ktorý má príjem z predaja pripomienkových predmetov, pohľadníc, pamätných mincí pre turistov, CD, koláčov a pod.,

bude tento príjem zdaňovať ako príjem z predaja majetku, alebo pôjde o oslobodený príjem v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) ZDP? Ak pôjde o zdaňovaný príjem, aký výdavok si môže k uvedenému príjmu uplatniť poľovnícke združenie resp. občianske združenie (niekedy ide o predmety, ktoré si občianske združenie vyrobí samo)?
 

Odpoveď

Podľa § 12 ods. 2 ZDP predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú vymedzení v § 12 ods. 3 ZDP. Za takýchto daňovníkov je možné považovať aj poľovnícke organizácie založené podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) a tiež občianske združenia.

Od dane sú podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP oslobodené príjmy daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 ZDP plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písm. b) až f) alebo odseku 2 ZDP, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP.

Zdaniteľným príjmom je podľa § 2 písm. h) ZDP príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.

Daňovým výdavkom je v súlade s § 2 písm. i) ZDP výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

V súlade s § 2 písm. j) ZDP je základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19 ZDP) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak.

Daňovými výdavkami nie sú podľa § 21 ods. 1 písm. j) ZDP výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane,

1. K zdaňovaniu poľovníckeho združenia

Podľa § 2 písm. j) zákona o poľovníctve sa rozumie poľovníckym hospodárením súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri smerujúcich na zabezpečenie normovaných kmeňových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode.

Právom a výkonom poľovníctva je podľa § 2 písm. q) zákona o poľovníctve súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu a využívať na to v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty.

Vzhľadom k tomu, že predaj ulovenej a inak usmrtenej zveri je právom a výkonom poľovníctva, možno túto činnosť považovať za základnú činnosť poľovníckeho združenia vymedzenú osobitným predpisom (zákonom o poľovníctve), to znamená, že na príjem za predaj zveriny je možné uplatniť oslobodenie od dane  podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.

2. K zdaňovaniu občianskeho združenia

Nepredpokladáme, že základnou činnosťou občianskeho združenia bude predaj pripomienkových predmetov, pohľadníc, pamätných mincí pre turistov, CD, koláčov a pod., preto tieto príjmy budú zdaniteľnými príjmami, ktoré nespĺňajú podmienky oslobodenia podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP.

Ako daňové výdavky k týmto zdaniteľným príjmom si môže občianske združenie v súlade s § 2 písm. i) ZDP uplatniť daňové výdavky (náklady) súvisiace priamo s uvedenými príjmami.

Ak sa výdavky (náklady) súčasne vzťahujú k zdaniteľným aj nezdaniteľným príjmom, je potrebné aby daňovník vo svojej vnútornej smernici určil pravidlo, podľa ktorého bude rozvrhovať celkové náklady na jednotlivé druhy príjmov podľa činností daňovníka pre potreby ich zahrnutia do základu dane.