Príjmy obce z prevádzkovania verejného vodovodu a kanalizácie

Otázka
Obec má vo svojom vlastníctve verejnú kanalizáciu a čističku odpadových vôd, ktoré spravuje podľa platných predpisov. Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obec účtuje občanom za používanie kanalizácie a čističky odpadových vôd paušálny poplatok na osobu.Je príjem plynúci obci z prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie považovaný za príjem oslobodený od dane?

Odpoveď
Podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené príjmy daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Práva a povinnosti osôb pri zriaďovaní, rozvoji a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú vymedzené v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kanalizáciách“).
Prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je podľa § 5 ods. 1 zákona o kanalizáciách živnosťou4), pričom prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie je podľa § 5 ods. 3 zákona o kanalizáciách fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie4) na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Poznámka pod čiarou k odkazu 4) taxatívne uvádza § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podnikaním sa podľa § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom podľa obchodného zákonníka je aj osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia.

Ak v predloženom prípade obec prevádzkuje verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a táto činnosť je podľa zákona o kanalizáciách považovaná za živnosť, vykonávanie takejto činnosti obcou je v súlade s obchodným zákonníkom považované za podnikanie a preto príjmy plynúce obci z tejto podnikateľskej činnosti nie sú oslobodené od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.