Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Bezodplatne nadobudnutý nehmotný majetok a nepeňažný vklad v reálnych hodnotách

Bezodplatne nadobudnutý nehmotný majetok a nepeňažný vklad v reálnych hodnotách

Otázka

Fyzická osoba – nepodnikateľ, zaregistrovala v minulosti novú ochrannú známku (neobstarala ju odplatne), platila udržiavacie poplatky za účelom jej ochrany a následne ju vložila do s. r. o. ako nepeňažný vklad v reálnych hodnotách podľa § 17b ZDP.

Môže právnická osoba uvedený nehmotný majetok, ktorý bol predmetom vkladu, odpisovať z hodnoty nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka alebo sa v tomto prípade uplatňuje § 23 ods. 2 písm. b) ZDP?

Odpoveď

V súlade s § 17b ods. 3 písm. a) ZDP prijímateľ nepeňažného vkladu, ktorým je individuálne vložený majetok, ocení tento majetok hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka. V § 17b ods. 4 ZDP je upravený spôsob odpisovania len hmotného majetku a v § 17b ods. 5 písm. b) ZDP je upravený spôsob odpisovania len goodwillu alebo záporného goodwillu.

Podľa § 17b ods. 11 ZDP ak vkladateľom nepeňažného vkladu je fyzická osoba, ktorá o majetku neúčtuje, pri ocenení nepeňažného vkladu uplatní postup podľa § 8 ods. 2 ZDP.

Podľa § 22 ods. 1 ZDP sa odpisovaním na účely ZDP rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 ZDP a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Postup pri odpisovaní nehmotného majetku je ustanovený v § 22 odseku 8 ZDP, ak nejde o nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23 ZDP.

Podľa § 23 ods. 2 písm. b) ZDP z odpisovania je vylúčený nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne, napríklad know-how, obchodná značka alebo ak podľa podmienok vkladu bolo obchodnej spoločnosti alebo družstvu poskytnuté len právo na použitie bez prevodu vlastníckych práv k nehmotnému majetku a bez možnosti
poskytnutia práva na použitie iným osobám.

Na základe uvedených skutočností prijímateľ nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti, ktorý vkladateľ nadobudol bezodplatne, si nemôže uplatniť daňové odpisy z tohto majetku podľa § 23 ods. 2 písm. b) ZDP.