Predaj akcií jednoduchej spoločnosti na akcie

Otázka
V súvislosti s úpravou jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorá môže vydávať aj akcie s osobitnými právami, by boli príjmy z predaja akcií za dodržania ostatných podmienok uvedených v §13c ZDP od dane oslobodené aj v prípade akcií, s ktorými by neboli spojené hlasovacie práva na valnom zhromaždení a ani iné práva uvedené v § 180 Obchodného zákonníka, ale bolo by s nimi spojené napr. právo na prednostné vyplatenie dividend (napr. v prípade akcií určených investorom), prípadne právo na informácie o spoločnosti, prípadne iné práva dôležité pre investorov (napr. predkupné právo)?
Odpoveď
Podľa § 13c ods. 1 ZDP od dane je oslobodený príjem (výnos) z predaja akcií u akcionára akciovej spoločnosti alebo predaja kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie predaja obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí po splnení podmienok podľa odseku 2, u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a § 2 písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2) okrem daňovníka, ktorý vykonáva obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.
V súlade s § 13c ods. 2 ZDP sa oslobodenie podľa odseku 1 uplatní, ak a) príjem z predaja akcií akcionárom akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami akcionárom jednoduchej spoločnosti na akcie a predaja obchodného podielu plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 a b) daňovník na území Slovenskej republiky vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami jednoduchej spoločnosti na akcie, alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a pri vyčíslení základu dane postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) ZDP.
Podľa § 220i ods. 1 Obchodného zákonníka môžu mať akcie jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej len „spoločnosť“) len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. S akciami spoločnosti sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
Spoločnosť môže podľa § 220i ods. 3 Obchodného zákonníka vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Osobitné práva môžu spočívať najmä v určení a) rozsahu nároku na podiel zo zisku alebo na likvidačnom zostatku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, rozsah nároku môže byť určený najmä ako pevný, prednostný, podriadený, b) počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania,
c) rozsah práva na poskytovanie informácií o spoločnosti.
Podľa § 220i ods. 5 Obchodného zákonníka spoločnosť môže vydávať akcie, s ktorými nie sú spojené hlasovacie práva, len ak je aspoň s jednou akciou spoločnosti spojené hlasovacie právo. Ak sa podľa § 220i ods. 7 Obchodného zákonníka na valnom zhromaždení o určitej záležitosti vyžaduje hlasovanie podľa druhu akcií, majiteľ akcií bez hlasovacieho práva je oprávnený o tejto záležitosti na valnom zhromaždení hlasovať.
Podľa § 220v Obchodného zákonníka ak spoločnosť vydáva akcie rôznych druhov, stanovy musia obsahovať okrem náležitostí podľa § 173 ods. 1 Obchodného zákonníka aj označenie vydávaných druhov akcií, určenie obsahu práv spojených s jednotlivými druhmi akcií a spôsob ich výkonu. Obmedzenia výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musia vzťahovať v rovnakom rozsahu na všetky akcie rovnakého druhu. Stanovy môžu podľa § 220zb ods. 1 Obchodného zákonníka určiť, že akcionári môžu prijať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia, a to na základe návrhu rozhodnutia, ktoré všetkým akcionárom zašle predstavenstvo.
Podľa § 220zf ods. 2 Obchodného zákonníka stanovy môžu určiť, že ust. § 202 ods. 1 prvej a druhej vety sa nepoužijú. V takom prípade sa na zvýšenie základného imania vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií.
Podľa § 220zg Obchodného zákonníka stanovy môžu určiť, že ust. § 211 ods. 1 sa nepoužije. V tomto prípade sa na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých akcionárov bez ohľadu na druh akcií.
K podstatným funkciám spojeným s vlastníctvom akcií možno zaradiť funkcie vymedzené napr. v § 180 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, tzn. oprávnenie zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou a uplatňovať na ňom návrhy. Ďalej je to napr. právo písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí, hlasovať na valnom zhromaždení o záležitostiach spadajúcich do jeho pôsobnosti atď.
Aj majiteľ akcií bez hlasovacieho práva sa za určitých, zákonom stanovených podmienok môže zúčastňovať valného zhromaždenia, hlasovať a teda sa podieľať na riadení spoločnosti.
Daňovník spĺňa podmienky pre oslobodenie podľa § 13c ods. 2 písm. a) ZDP, t. j. vlastní priamy podiel na základnom imaní jednoduchej spoločnosti na akcie najmenej vo výške 10 % počas 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Problematickou oblasťou je splnenie podmienky uvedenej v § 13c ods. 2 ods. b) ZDP, t. j. či daňovník vykonáva na území SR podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií na jednoduchej spoločnosti na akcie, disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a pri vyčíslení základu dane postupuje podľa § 17 ods.1 písm. b) alebo c) ZDP.
Zámerom podmienky uvedenej v § 13c ods. 2 písm. b) ZDP bolo umožniť oslobodenie príjmov u toho daňovníka, ktorý je právnickou osobou vykonávajúcou reálnu činnosť, t. j. podstatné funkcie na území SR, zamestnávajúcich zamestnancov, t. j. prispievajúcich k tvorbe HDP a zvyšovaniu zamestnanosti. Tento daňovník musí mať na svoju činnosť potrebné personálne a materiálne vybavenie, pričom zároveň by mal vo vzťahu k predávaným akciám riadiť a znášať riziká spojené s vlastníctvom akcií. Zámerom nebolo daňovo zvýhodniť tých daňovníkov, ktorí nevykonávajú inú činnosť iba defacto držia cenné papiere, resp. vykonávajú ich správu.
V dopyte daňovníka nie sú uvedené bližšie informácie o daňovníkovi predávajúcom akcie na jednoduchej spoločnosti na akcie. Ak sa podľa § 220i ods. 7 Obchodného zákonníka na valnom zhromaždení o určitej záležitosti vyžaduje hlasovanie podľa druhu akcií, majiteľ akcií bez hlasovacieho práva je oprávnený o tejto záležitosti na valnom zhromaždení hlasovať. Ak pôjde o majiteľa akcie bez hlasovacích práv, sme toho názoru, že na účely uplatnenia oslobodenia by mal vedieť preukázať, že sa zúčastnil takéhoto hlasovania, t. j. podieľal sa na riadení spoločnosti. V prípade argumentácie s odkazom na § 220zb ods. 1, § 220zf ods. 2 a § 220zg Obchodného zákonníka sme toho názoru, že iba v prípade, ak sú tieto možnosti hlasovania zapracované v stanovách spoločnosti, dáva sa daňovníkovi potenciálna možnosť rozhodovať o spoločnosti. Z uvedených dôvodov sme toho názoru, že k posúdeniu oslobodenia podľa § 13c ods. 2 písm. b) ZDP je potrebné pristupovať individuálne a každú situáciu je potrebné posúdiť komplexne s ohľadom na činnosť vykonávanú daňovníkom predávajúceho akcie na jednoduchej spoločnosti na akcie ako aj nastavenie podmienok v stanovách ohľadne riadenia a znášania rizík spojených s týmito akciami.


Stanovisko vydané dňa 10.5.2021