Vrátenie oslobodenej dotácie

Otázka

Ako daňovník zaúčtuje a daňovo posúdi vrátenie finančného príspevku poskytnutého v roku 2020 a 2021 v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)?

Odpoveď
Finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na zamestnanca poskytnutý ako plnenie v rámci aktívnej politiky trhu práce je podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dni z príjmov“) oslobodený od dane.
Keďže výnos prijatý v zdaňovacom období 2020 a 2021 bol súčasťou výsledku hospodárenia v riadku 100 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DPPO“), daňovník vylúčil predmetný výnos zo
základu dane ako položku znižujúcu výsledok hospodárenia na riadku 230 DPPO v súlade s § 17 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov.
Časť mzdových nákladov zamestnávateľa vo výške prijatého finančného príspevku pripadajúca na zamestnancov, ktorým nemohol prideľovať prácu z dôvodu zatvorenia prevádzky v dôsledku mimoriadnej situácie, resp.
núdzového stavu, bola nákladom prislúchajúcim k výnosu nezahŕňanému do základu dane. Náklady, ktoré nie sú považované za daňové výdavky v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov, daňovník vylúčil
v príslušnom zdaňovacom období zo základu dane v riadku 130 DPPO ako položku zvyšujúcou výsledok hospodárenia v súlade s § 17 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.
Uvedeným postupom daňovník zabezpečil neutrálny vplyv na základ dane.

Po vykonaní kontroly príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny tento požiadal v roku 2022 o vrátenie finančného príspevku v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Pri účtovaní povinnosti vrátiť poskytnutú dotáciu účtovná jednotka postupuje podľa § 52a ods. 5 postupov účtovania. V zmysle tohto ustanovenia sa vznik záväzku účtuje najskôr s hodnotou na účte 384 – Výnosy budúcich
období. V rozsahu, v ktorom suma prevýši sumu výnosov budúcich období, alebo ak neexistujú výnosy budúcich období, účtuje do nákladov bežného účtovného obdobia. V uvedenom prípade predpokladáme, že výnosy budúcich období sa pri príspevku z projektu „Prvá pomoc“ neúčtovali, preto účtovná jednotka účtuje o vrátení dotácie len na ťarchu účtu nákladov (účtovný zápis MD 548/ D 346).
Ustanovenie § 52a postupov účtovania inú súvzťažnosť na účtovanie vrátenia dotácie neupravuje, preto máme za to, že uvedenú skutočnosť možno zaúčtovať len vyššie uvedeným spôsobom, ktorý je v súlade s § 52a ods. 5 postupov účtovania.
Podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov sú daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone aj náklady, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných
predpisov.
Keďže povinnosť uhradiť (vrátiť) finančný príspevok poskytnutý v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti vyplýva daňovníkovi zo zákona o rozpočtových
pravidlách, zastávame názor, že vyššie uvedený náklad vzniknutý pri účtovaní o povinnosti vrátiť dotáciu (MD 548/D 346) je možné považovať za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to v
tom zdaňovacom období, v ktorom bol zaúčtovaný.

stanovisko vydané 13.3.2023