Výplata z OKF v roku 2021

Otázka

Spoločnosť A obstarala v roku 2020 kúpou obchodný podiel v spoločnosti B. Obstarávacia cena podielu bola vo výške 100 jednotiek. Vlastné imanie spoločnosti B tvorí:
- základné imanie vo výške 80 jednotiek a
- kapitálový fond z príspevkov (ďalej len „KFzP“) splatený pôvodným spoločníkom v roku 2019 vo výške 10 jednotiek.
Základné imanie ani KFzP neboli tvorené zo zisku po zdanení, ale peňažným príspevkom.
Následne po kúpe obchodného podielu v roku 2021 valné zhromaždenie rozhodlo, že sa KFzP prerozdelí a vyplatí v sume 10 jednotiek novému spoločníkovi – spoločnosti A.
V nadväznosti na § 27b ods. 5 postupov účtovania spoločnosť A zaúčtuje pohľadávku na účte 378 – Iné pohľadávky, súvzťažne v prospech vecne príslušného účtu finančnej investície (061), t. j. bez účtovania v prospech
účtu 668. Vznikne spoločnosti A povinnosť zdaniť príjem z prerozdelenia KFzP v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 vzhľadom k tomu, že splatený KFzP bol zohľadnený v obstarávacej cene
podielu a o jeho výplate sa neúčtuje vo výnosoch spoločnosti A ? V prípade, ak spoločnosť A neskôr v priebehu roka 2021 podiel predá, napr. za 120 jednotiek, akú sumu finančného majetku (podielu, účet 061) si bude môcť uplatniť za daňový výdavok v nadväznosti na § 25a písm. a) ZDP [pôvodnú obstarávaciu cenu 100 jednotiek alebo obstarávaciu cenu upravenú o zníženie tejto ceny, ktoré nebolo zahrnuté do základu dane, t. j. vo výške 90 jednotiek (100 -10)] ?

Odpoveď
V súlade s § 2 písm. ac) ZDP sa vkladom rozumie príspevok do KFzP obchodnej spoločnosti, ktorý je splatený daňovníkom.
V súlade s § 17 ods. 40 ZDP súčasťou základu dane daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), nie je príjem z prerozdelenia KFzP do výšky daňovníkom splateného príspevku. Za príjem
z prerozdelenia KFzP sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do KFzP. Súčasťou základu dane daňovníka, ktorý
príspevok nerealizoval, je iba suma výnosu z prerozdelenia KFzP v tom zdaňovacom období, v ktorom o tejto pohľadávke účtuje.
Od 31.12.2020 a 1.1.2021 nadobudlo účinnosť opatrenie MF SR č. MF/011805/2020-74, ktorým sa menia a dopĺňajú postupy účtovania. Jednou zo zmien účinných od 31.12.2020 je zmena účtovania použitia splateného
príspevku do KFzP na prerozdelenie v účtovníctve akcionára alebo spoločníka v § 27b ods. 5 postupov účtovania. V dôsledku tejto zmeny bol z § 27b postupov účtovania vypustený odsek 6.
Do 30.12.2020 znenie § 27b ods. 5 a 6 postupov účtovania ustanovovalo účtovanie prerozdeleného príspevku z KFzP v účtovníctve akcionára alebo spoločníka takým spôsobom, že ak akcionár alebo spoločník nesplatil
príspevok do KFzP, prerozdelený príspevok sa účtoval na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.
V súlade s § 17 ods. 40 ZDP na uvedený spôsob účtovania nadväzovala úprava základu dane u daňovníka, ktorý príspevok do KFzP nerealizoval. U tohto daňovníka bola suma výnosu z prerozdelenia KFzP v zdaňovacom
období, v ktorom bolo o nej účtované, súčasťou základu dane.
Od 31.12.2020 sa pri účtovaní prerozdeleného príspevku z KFzP v účtovníctve akcionára alebo spoločníka nerozlišuje, či akcionár alebo spoločník splatil príspevok do KFzP alebo nesplatil. V § 27b ods. 5 postupov účtovania sa ustanovuje, že suma z prerozdelenia sa účtuje na vecne príslušný účet finančnej investície a na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky. Iba suma z prerozdelenia, ktorá prevyšuje hodnotu na vecne príslušnom účte finančnej investície, sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Uvedený postup sa uplatní pri zostavení účtovnej závierky po nadobudnutí účinnosti opatrenia, tzn. nový spôsob účtovania sa uplatní už pri zostavovaní účtovnej závierky k 31.12.2020.
V zdaňovacom období 2021, kedy dochádza k prerozdeleniu KFzP, daňovník, ktorý nerealizoval príspevok do KFzP, nepostupuje podľa § 17 ods. 40 ZDP, tzn. nedôjde k zdaneniu takto vyplateného príspevku z KFzP v zdaňovacom období jeho vyplatenia (daňovník, ktorý nesplatil príspevok do KFzP, už o takto prerozdelenom príspevku neúčtuje do výnosov). Pri predaji finančnej investície podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo g) ZDP ocenenej v obstarávacej cene sa pri uplatnení daňového výdavku vychádza zo vstupnej ceny finančného majetku podľa § 25a písm. a) ZDP. V súlade s § 25a písm. a) ZDP je vstupnou cenou finančného majetku obstarávacia cena, ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty podľa písm. d), upravená o všetky zníženia tejto ceny, ktoré neboli zahrnuté do základu dane, okrem zníženia tejto ceny z dôvodu výplaty príjmu zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo do dňa nadobudnutia finančného majetku zvýšené zo zisku po zdanení [§ 3 ods. 1 písm. e), § 12 ods. 7 písm. c) prvý bod].
Z uvedeného vyplýva, že u daňovníka, ktorý nerealizoval príspevok do KFzP, sa zohľadní vyplatený príspevok z KFzP až v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju obchodného podielu, kedy o vyplatený príspevok
z KFzP zníži obstarávaciu cenu obchodného podielu v súlade s § 25a písm. a) ZDP.
V predmetnom prípade bola finančná investícia (obchodný podiel) obstaraná v obstarávacej cene 100 jednotiek a výplata prostriedkov z KFzP sa účtovala ako zníženie obstarávacej ceny na účte 06x (10 jednotiek), t. j. suma 10
jednotiek nebola zahrnutá do základu dane, preto si daňovník k príjmu z predaja obchodného podielu vo výške 120 jednotiek môže uplatniť do daňových výdavkov obstarávaciu cenu zníženú o vyplatené (nezdanené) príspevky
z prerozdelenia KFzP vo výške 90 jednotiek (100 -10).

Stanovisko vydané dňa 11.3.2021