Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj virtuálnej meny nadobudnutej nepeňažným vkladom

Predaj virtuálnej meny nadobudnutej nepeňažným vkladom

Otázka
Fyzická osoba vykonala nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným v podobe virtuálnej meny.
Ak spoločnosť uvedenú virtuálnu menu predá,  za vstupnú cenu na účely určenia daňového výdavku sa považuje vstupná cena podľa § 25b zákona o dani z príjmov alebo hodnota, v akej bola táto virtuálna mena uznaná za vklad spoločníka, keďže v zmysle § 19 ods. 2 písm. v) zákona o dani z príjmov je možné pri predaji virtuálnej meny uplatniť výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b zákona o dani z príjmov, a to v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja ?

Odpoveď
Vymedzenie nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti, spôsob určenia jeho hodnoty a stanovenie peňažnej sumy, v akej sa započíta na vklad spoločníka sú uvedené v § 59 Obchodného zákonníka.
Podľa § 59 ods. 1 Obchodného zákonníka nepeňažný vklad do spoločnosti predstavuje súhrn peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti.
Nepeňažný vklad a stanovenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, sa musia v súlade s § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine, ak tento zákon neustanovuje inak.
Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom
alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti.
V súlade s § 27a ods. 6 Opatrenia Ministerstva financií SR zo 16.12.2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku, sa účtuje o jednotlivom prijatom majetku na vecne príslušnom účte majetku v uznanej hodnote vkladu uvedenej v príslušnej zmluve. Ako súčasť ocenenia prijatého majetku sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom hodnota majetku je určená podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka.

V súlade s § 17 ods. 43 zákona o dani z príjmov je súčasťou základu dane príjem z predaja virtuálnej meny dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo pri výmene virtuálnej
meny za poskytnutie služby v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k tejto výmene pri použití ocenenia vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou ku dňu výmeny.
Reálnou hodnotou virtuálnej meny je podľa § 27 ods. 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. písm. a) zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.
Podľa § 19 ods. 2 písm. v) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom aj výdavok (náklad) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien podľa § 25b v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmu z ich predaja.
Ustanovenie § 25b zákona o dani z príjmov vymedzuje vstupnú cenu virtuálnej meny nadobudnutej kúpou alebo nadobudnutú výmenou za inú virtuálnu menu, neurčuje však vstupnú cenu virtuálnej meny nadobudnutej prijímateľom ako nepeňažný vklad započítaný na vklad spoločníka.
S ohľadom na uvedené pri predaji virtuálnej meny nadobudnutej prijímateľom ako nepeňažný vklad sa vstupná cena tejto virtuálnej meny určí podľa § 25a písm. c) druhý bod zákona o dani z príjmov, kedy sa za vstupnú cenu individuálne vloženého finančného majetku, ktorý nadobudol prijímateľ nepeňažného vkladu podľa § 17b, považuje hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka [§ 17b ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov].

Stanovisko vydané dňa 30.8.2022