Výdavky na vlastnú materskú škôlku

Otázka

Zákonom č. 60/2023 Z. z. sa doplnil do § 19 ods. 2 písm. c) ZDP bod 10, podľa ktorého daňovým výdavkom zamestnávateľa sú výdavky na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
Sú daňovým výdavkom zamestnávateľa všetky súvisiace náklady s prevádzkovaním danej škôlky, napr. zamestnávanie osoby spôsobilej na dohľad nad deťmi, stravovanie detí a pod.? Ako sa bude posudzovať prípad, ak by do danej škôlky chceli umiestniť deti zamestnanci iných spoločností,
napr. z prepojených spoločností. Ak by len jedna spoločnosť prevádzkovala materskú škôlku, ktorú by navštevovali deti zamestnancov tejto spoločnosti, ale aj deti zamestnancov zo spriaznených spoločností alebo aj deti zamestnancov z nespriaznených spoločností, boli by náklady na prevádzku škôlky daňovým výdavkom u tejto jednej spoločnosti, alebo by ich bolo potrebné prefakturovať v pomernej časti aj týmto ďalším spoločnostiam? Boli by takto prefakturované náklady daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. c) bodu 10 ZDP u spoločností, ktoré škôlku priamo neprevádzkujú?
Je potrebné tieto náklady chápať ako benefit zo závislej činnosti?

Odpoveď
S účinnosťou od 15.03.2023 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 10 ZDP výdavky (náklady) na prevádzku vlastných materských škôl86b) a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa86c). Materskou školou sa podľa poznámky pod čiarou k odkazu 86b rozumie materská škola podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).
Na účely aplikácie predmetného ustanovenia sa vlastnou materskou školou rozumie materská škola, ktorej zriaďovateľom, alebo jedným zo zriaďovateľov, je zamestnávateľ, ktorý uplatňuje daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 10 ZDP.
To znamená, že ak zamestnávateľ nie je zriaďovateľom materskej školy, tak nespĺňa podmienky na uplatnenie daňových výdavkov na prevádzku tejto materskej školy podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 10 ZDP, ale naďalej môže náklady na materskú školu zahŕňať do daňových výdavkov v limitovanej výške podľa § 21 ods. 1 písm. f) ZDP v rámci úhrnu výdavkov (nákladov) za všetky zariadenia na uspokojovanie potrieb zamestnancov.
Daňové výdavky zamestnávateľa na prevádzku materskej školy podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 10 ZDP musia spĺňať všetky všeobecné kritériá daňového výdavku podľa § 2 písm. i) ZDP, a teda aj podmienku dosiahnutia, zabezpečenia a udržania zdaniteľného príjmu zamestnávateľa z prevádzky materskej školy. Podľa § 28 ods. 3 školského zákona sa vzdelávanie v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach, pričom v súlade s § 28 ods. 7 školského zákona môže zriaďovateľ určiť podmienky zníženia, zvýšenia alebo
odpustenia príspevku. Rozsah daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 10 ZDP nie je obmedzený výškou dosiahnutých zdaniteľných príjmov (výnosov), preto je prípustné aj zistenie straty z prevádzky materskej školy.

Pri uplatňovaní daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 10 ZDP je potrebné vziať do úvahy to, že ide o daňové výdavky zamestnávateľa. Z tohto dôvodu v prípade, ak materskú školu navštevujú deti zamestnancov iných daňovníkov, tak podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 10 ZDP môže zamestnávateľ uplatniť daňové výdavky na prevádzku materskej školy len v pomernej časti pripadajúcej na deti vlastných zamestnancov zamestnávateľa, pričom náklady na prevádzku materskej školy pripadajúce na deti rodičov, ktorí nie sú vlastnými zamestnancami tohto zamestnávateľa by mal tento zamestnávateľ prefakturovávať dotknutým ďalším zamestnávateľom. U týchto ďalších zamestnávateľov nie je možné takto vzniknuté náklady považovať za daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 10 ZDP, keďže títo zamestnávatelia nie sú zriaďovateľmi danej materskej školy, daňové výdavky uplatnia podľa § 21 ods. 1 písm. f) ZDP.
Konkrétne druhy nákladov, ktoré vstupujú do daňových výdavkov na prevádzku vlastnej materskej školy zamestnávateľa, možno odvodiť napr. z § 28 ods. 1 školského zákona, v zmysle ktorého materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, ako aj pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Ďalej ho možno odvodiť z § 28 ods. 4 školského zákona, v zmysle ktorého môže v materskej škole pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci, školský podporný tím a zdravotnícky pracovník podľa § 152a. V neposlednom rade možno náklady odvodiť zo všeobecne záväzného právneho predpisu, na vydanie ktorého je v zmysle § 28 ods. 18 školského zákona splnomocnené ministerstvo školstva a ktoré upravuje podrobnosti o organizácii a zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, riadení, prevádzke, atď.
Príjem zamestnanca zo závislej činnosti za použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi je podľa § 5 ods. 7 písm. d) ZDP oslobodený od dane a uvádza sa samostatne na mzdových listoch tak ako každý iný druh oslobodeného príjmu plynúceho zo závislej činnosti. Predmetné ustanovenie nebolo zákonom č. 60/2023 Z. z. zmenené.
stanovisko vydané dňa 13.3.2023