Technické zhodnotenie do 1700 eur u nájomcu

Otázka
Spoločnosť ako nájomca vykonala a uhradila technické zhodnotenie prenajatého majetku - obchodných priestorov. Išlo o technické zhodnotenie (stavebné úpravy) v sume do 1 700 eur. Spoločnosť sa rozhodla považovať tieto výdavky za technické zhodnotenie v zmysle § 29 ods. 2 ZDP. Spoločnosť má písomnú zmluvu s vlastníkom, že technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku môže odpisovať v zmysle § 24 ods. 2 ZDP. Môže nájomca so súhlasom prenajímateľa odpisovať aj technické zhodnotenie vykonané na prenajatom majetku v hodnote do 1700 eur? Ak áno, môže ho odpisovať v súlade s účtovníctvom alebo ho musí zaradiť do odpisovej skupiny ako je zaradený prenajatý majetok (resp. na čo ho využíva)? Ak nie, ide o daňové
výdavky nájomcu a nepeňažný príjem prenajímateľa?


Odpoveď
Podľa § 17 ods. 20 ZDP súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom veci prenajatej na základe nájomnej zmluvy alebo iného užívacieho vzťahu, (ďalej len „nájomná zmluva“) a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom alebo užívateľom podľa osobitného predpisu (ďalej len „nájomca“), po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom

a) bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník prenajatej veci zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
b) došlo k skončeniu nájomnej zmluvy; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).

Nepeňažným príjmom prenajímateľa podľa § 17 ods. 21 ZDP sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.
Podľa § 22 ods. 6 písm. d) ZDP iným majetkom na účely ZDP je technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom.
Technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže v súlade s § 24 ods. 2 ZDP odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu hmotného majetku o tieto výdavky. Pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca spôsobom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený prenajatý hmotný majetok. Pri vykonaní technického zhodnotenia budovy používanej na niekoľko účelov podľa § 26 ods. 2 ZDP nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok.
Podľa § 29 ods. 2 ZDP za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.
Na základe uvedených skutočností zastávame názor, že technické zhodnotenie vykonané nájomcom na prenajatom majetku v sume nižšej ako 1 700 eur, nemožno považovať za technické zhodnotenie podľa § 22 ods. 6 písm. d) ZDP. Na nájomcu sa nevzťahuje § 29 ods. 2 ZDP, toto ustanovenie sa vzťahuje na prenajímateľa.
Predpokladáme, že úpravy obchodných priestorov boli vykonané so súhlasom prenajímateľa a budú zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu, ktorý ich uhradil. Ak budú tieto výdavky vynaložené nájomcom nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve, pôjde o nepeňažný príjem prenajímateľa v súlade s § 17 ods. 21 ZDP.

Stanovisko vydané 25.6.2021