Dotácia na majetok vylúčený z odpisovania

Otázka

Urbárska spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR. Tento príspevok použije na výstavbu ochrannej hrádze – technické dielo v lesoch na ochranu pred povodňami (§ 27 zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch“). Ochranné hrádze sa podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov neodpisujú. Budú náklady na výstavbu hrádze daňovými výdavkami a získaný príspevok bude zdaniteľným príjmom?

Odpoveď

Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch zahrádzanie bystrín v lesoch je na účely tohto zákona súbor biologických, technických a organizačných opatrení v povodiach drobných vodných tokov zameraných na ochranu pred povodňami (odkaz na zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov), zmiernenie eróznych procesov a akumuláciu vody najmä na účely ochrany pred požiarmi. Zahrádzanie bystrín v lesoch vo verejnom záujme zabezpečuje správca vodného toku (§ 48 až 51 zákona č. 364/2004 Z. z.). V zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný strpieť opatrenia vykonávané podľa § 27 ods. 1 tohto zákona.

Podľa § 52a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Postupy účtovania“):
- v účtovníctve sa dotácia účtuje priamo v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému
a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov (§ 52a ods. 1 Postupov účtovania );
- dotácia na majetok spojená s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku, vrátane doplňujúcich podmienok, napríklad umiestnenia
majetku, obdobia počas ktorého má byť majetok držaný, sa účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období pri odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné
výnosy z hospodárskej činnosti systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva.

V súlade so znením § 17 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov sa do základu dane nezahŕňa dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované
vo výnosoch podľa účtovných predpisov; táto dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku. Znamená to, že v prípade dotácie na obstaranie odpisovaného majetku sa zabezpečuje neutrálny (nulový) vplyv na základ dane daňovníka.

V danom prípade finančný príspevok (dotácia) nebola poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku [podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov sú ochranné hrádze z odpisovania vylúčené], tzn. pri jeho zahrnutí do základu dane sa neuplatní postup podľa ustanovenia § 17 ods. 3 písm. f), resp. ani podľa iného ustanovenia zákona o dani z príjmov.

Pri zisťovaní základu dane sa v nadväznosti na § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov vychádza z účtovníctva. V danom prípade prijatá dotácia, ktorá sa rozpúšťa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti
so zaúčtovanými odpismi, je súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom. Ak urbárska spoločnosť [predpokladáme, že ide o pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou (právnickú osobu) v zmysle zákona
č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov] získala nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR na výstavbu ochrannej hrádze, takýto príspevok je zdaniteľným príjmom v súlade s § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Vzhľadom k tomu, že ochranné hrádze sú podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov z odpisovania vylúčené, účtovné odpisy majetku (ochranných hrádzí) obstaraného z poskytnutého finančného príspevku nie sú daňovým výdavkom, ide o položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia a základ dane, ktorú daňovník vysporiada v nadväznosti na rozdiel účtovných a daňových odpisov celého majetku daňovníka prostredníctvom tabuľky B - III. časť tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO, v riadku 150 alebo 250 tohto tlačiva.

Náklady na výstavbu hrádze (celá vstupná cena ochrannej hrádze) sa stávajú súčasťou základu dane daňovníka len pri prípadnom vyradení tohto majetku, napr. predaj, likvidácia, resp. v prípade škody (do výšky zaúčtovaných náhrad).

stanovisko vydané dňa 18.7.2023