Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatňovanie výdavkov na spotrebu PHL v prípade plug-in hybridu

Uplatňovanie výdavkov na spotrebu PHL v prípade plug-in hybridu

Otázka

V prípade osobného automobilu – plug-in hybridu dochádza k spotrebe dvoch rôznych PHL - elektriny a benzínu. Tento osobný automobil je vybavený aj prístrojom satelitného systému sledovania prevádzky vozidla.
Je možné v takomto prípade v rámci jedného zdaňovacieho obdobia a jedného plug-in hybridného osobného automobilu na účely daňových výdavkov kombinovať dva rôzne spôsoby uplatňovania daňových výdavkov
na spotrebované PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1 a 2 ZDP?

Odpoveď

Z verejne dostupných informačných zdrojov je o plug-in hybride (PHEV) známe, že jeho pohon tvorí spaľovací motor, zväčša benzínový a elektromotor, ktorý je napájaný z internej batérie. Môže jazdiť čisto na elektrickú energiu aj na pomerne väčšiu vzdialenosť. Kapacita batérií plug-in hybridov je výrazne väčšia ako v prípade ostatných druhov hybridov, preto je nutné nabíjať ju z externého zdroja elektrickej energie. Po vybití batérie sa stará o pohon spaľovací motor. Samozrejmosťou je kombinovaná jazda prostredníctvom oboch motorov, pričom o vzájomnej kooperácii rozhoduje riadiaca jednotka. O rozbeh vozidla sa zväčša stará elektrický pohon, pričom spaľovací motor sa pripája v prípade potreby vyššieho výkonu.
Z týchto informácií vyplýva, že pri používaní PHEV vznikajú výdavky (náklady) na nabíjanie batérie tohto vozidla a na nákup benzínu.
Pri zaujatí stanoviska vychádzame z predpokladov, že daňovník je ekonomickým užívateľom plug-in vozidla (napr. je jeho vlastníkom, alebo ho obstaráva formou finančného prenájmu a pod.) a predmetné vozidlo používa výlučne na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich zdaniteľných príjmov.

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky (PHL)
1. podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa
1a. spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu,
1b. preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1a., 
2. na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

ZDP neobsahuje špeciálnu úpravu pre zahrnovanie spotreby PHL u vozidiel, ktoré majú aj elektrický pohon, do daňových výdavkov. K problematike daňových výdavkov na spotrebované PHL podľa § 19 ods. 1 písm. l) bod 1 ZDP v prípade elektromobilov sa postupuje primerane podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP a spotrebu elektrickej energie daňovník môže preukazovať vlastným meraním pri nabíjaní elektromobilu alebo meračom zabudovaným priamo vo vozidle. 

Predpokladáme, že podstatou otázky je to, či možno v rámci jednej jazdy vykonanej plug-in vozidlom uplatňovať daňové výdavky na spotrebované PHL kombinovaním dvoch spôsobov, a to pri PHL, ktorou je benzín, využiť spôsob podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 2 ZDP a pri PHL, ktorou je elektrina, využiť spôsob podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a ZDP.

Daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a a bod 2 ZDP na spotrebované PHL a spôsob ich preukazovania sa vzťahujú na vozidlo ako také. Ak vozidlo využíva na svoj pohon dva druhy PHL, daňovník nemôže samostatne posudzovať spôsob preukazovania spotreby PHL pre každý typ PHL. Toto nie je zmyslom predmetného ustanovenia. Daňovník môže preukazovať rôznym spôsobom spotrebu PHL v prípade, ak má viac vozidiel využívaných na podnikanie a pri každom vozidle si určí iný spôsob preukazovania spotreby PHL.

Na základe vyššie uvedeného zastávame názor, že daňovník nemôže v rámci jednej jazdy vykonanej plug-in vozidlom uplatňovať daňové výdavky na spotrebované PHL kombinovaním spôsobov podľa podbodu 1a a bodu 2 v § 19 ods. 2 písm. l) ZDP. V prípade, že satelitný spôsob sledovania jázd a spotreby nie je možné využiť pri elektrickom pohone, zastávame názor, že potom daňovník môže postupovať len podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a ZDP a spotrebu podľa satelitu pri benzínovom pohone môže použiť len ako podklad k celkovému vyúčtovaniu evidencie jazdy podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 podbod 1a ZDP. Daňovník môže uplatňovať daňové výdavky na spotrebované PHL u PHEV aj podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 ZDP.

Stanovisko vydané dňa 12.7.2023