Predaj akcií s rôznou vstupnou cenou

Otázka

Daňovník obstaral akcie spoločnosti do 31.12.2017 (napr. 50 ks) a ďalšiu časť akcií tej istej spoločnosti obstaral po 1.1.2018 (napr. 20 ks). Daňovník nespĺňa podmienky pre oslobodenie od dane uvedené v § 13c zákona o dani z príjmov. Obstarané akcie sú označené ISINom, ktorý je rovnaký pre akcie kúpené do 31.12.2017 aj pre akcie kúpené po 1.1.2018. Akým spôsobom má postupovať daňovník - právnická osoba pri aplikácii § 52zn ods. 18 zákona o dani z príjmov v prípade predaja akcií spoločnosti v roku 2021, ktorých nákup (viac kusov) realizoval do 31.12.2017 ako aj v období po 1.1.2018 (tiež viac kusov). Je potrebné na účely § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov predpokladať, že daňovník predáva najstaršie akcie obstarané do 31.12.2017, t. j. že ako prvé predáva akcie kúpené najskôr (FIFO metóda), alebo možno použiť aj postup, kedy sa bude predpokladať, že boli predané akcie obstarané po 1.1.2018 a neskôr?


Odpoveď
V súlade s § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov sú daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone aj výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien akcií a úhrnu vstupných cien ostatných cenných papierov podľa § 25a v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju do výšky úhrnu príjmov z ich predaja s výnimkou uvedenou v prvom a druhom bode tohto ustanovenia.
V prípade nadobudnutia finančného majetku kúpou je jeho vstupnou cenou v súlade s § 25a písm. a) zákona o dani z príjmov obstarávacia cena118) upravená o všetky zníženia tejto ceny, ktoré neboli zahrnuté do základu dane, okrem zníženia tejto ceny z dôvodu výplaty príjmu zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo do dňa nadobudnutia finančného majetku zvýšené zo zisku po zdanení [§ 3 ods. 1 písm. e), § 12 ods. 7 písm. c) prvý bod].
Poznámka pod čiarou k odkazu 118 taxatívne uvádza ustanovenie § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), podľa ktorého je obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.
V súlade s § 25 ods. 5 zákona o účtovníctve, ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia skutočností podľa § 7 ods. 1, pri majetku, ktorým je aj rovnaký druh cenných papierov vedený v portfóliu účtovnej jednotky, je možné za spôsob ocenenia podľa odseku 1 považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku. Rovnaký druh cenného papiera možno uvedeným spôsobom oceniť len v prípade, ak sú od rovnakého emitenta a znejú na rovnakú menu.
Postup pri zisťovaní vstupnej ceny cenného papiera a zvolený spôsob ocenenia pri vyradení daňovník podrobne upraví v internej smernici, pričom rovnaký spôsob ocenenia použije na všetky cenné papiere znejúce na rovnakú menu od rovnakého emitenta.
V súlade s prechodným ustanovením k úpravám účinným od 01.01.2018 uvedeným v § 52zn ods. 18 zákona o dani z príjmov je možné pri určovaní výšky daňového výdavku postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2017 len v prípade predaja akcií obstaraných najneskôr do 31.12.2017, resp. u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, pri predaji akcií obstaraných do konca zdaňovacieho obdobia, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu začínajúcemu po 31.12.2017, u ktorých nie sú splnené podmienky oslobodenia podľa odseku 17 a § 13c.
V súlade s § 24 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňový subjekt preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane, pričom ako dôkaz možno použiť všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane a čo nie je získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V nadväznosti na uvedené, ak daňovník pri určovaní daňového výdavku pri predaji akcií postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. f) prvý bod zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2017, je povinný preukázať skutočnosť, že predávané akcie boli obstarané najneskôr do 31.12.2017, resp. do konca zdaňovacieho obdobia, ktoré bezprostredne predchádza zdaňovaciemu obdobiu začínajúcemu po 31.12.2017, ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok.
 

Stanovisko vydané 22.9.2021