Účtovanie organizácie zodpovednosti výrobcov

Otázka

Účtovná jednotka Alfa, ktorej hlavnou činnosťou je nakladanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch, ktoré zahŕňa zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu (spracovanie odpadu) vrátane dohľadu nad týmito činnosťami je organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Účtovná jednotka Alfa uzatvára odberateľské zmluvy so subjektmi, ktoré produkujú odpad, napr. výrobcovia tovaru, dovozcovia tovaru, obce a mestá a týmto na základe odberateľských zmlúv fakturuje zabezpečenie zberu alebo prepravy alebo aj spracovania separovaného triedeného odpadu. Podľa zákona o odpadoch je každý výrobca ako aj dovozca povinný platiť za takéto služby vopred a to subjektom ako je napríklad účtovná jednotka Alfa. Fakturácia sa uskutočňuje na základe nahlásenia množstva vyrobených alebo dovezených výrobkov, ktoré budú v budúcnosti podliehať zberu, preprave a spracovaniu takéhoto separovaného tovaru. Účtovnej jednotke Alfa však vzniknú náklady na zabezpečenie zberu, prepravy a zabezpečenie spracovania separovaného odpadu v inom účtovnom období. Dochádza k časovému nesúladu výnosov z fakturovaných služieb za prepravu alebo zber alebo zabezpečenie separovania odpadu a k nim prislúchajúcich nákladov. Z uvedeného dôvodu sa v dopyte uvádza, že účtovná jednotka má účtovať o časovom rozlíšení služby súvisiacej s vyúčtovaním zberu, prepravy alebo spracovaní separovaného odpadu, ktoré vyúčtovala, účtovným zápisom 311/384,343. Účtovná jednotka je povinná viesť evidenciu o splnení záväzkov vyplývajúcich z odberateľských zmlúv a v období účtovania nákladov v triede 5 – Náklady na zber, prepravu alebo zabezpečenie spracovania separovaného odpadu zúčtuje aj časové rozlíšenie do výnosov 384/602. Tým sa zabezpečí súlad nákladov a výnosov v jednom a tom istom účtovnom období. Pýtate sa na stanovisko k predmetnému problému.

Odpoveď

Podľa § 27 ods. 12 písm. a) zákona o odpadoch výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní kolektívne, je povinný organizácii zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností, uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu z jeho výrobkov. 

Podľa § 28 ods. 1 zákona o odpadoch organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

Na zabezpečenie vyhradených povinností výrobca ako aj dovozca na základe nahláseného množstva vyrobených alebo dovezených výrobkov poskytuje organizácii zodpovednosti výrobcov peňažné prostriedky. Poskytnutie peňažných príspevkov má charakter príspevku, ktorý sa v zmysle § 52a ods. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) účtuje na účte 347 – Ostatné dotácie. Vychádzajúc
z § 27 ods. 12 písm. a) zákona o odpadoch sa jedná o príspevok na úhradu nákladov, ktorý kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky a účtuje sa do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní príspevku na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady.

Pre úplnosť uvádzame, že v § 52a postupov účtovania je použitý pojem dotácia, pod ktorým sa v zmysle § 42 ods. 2 postupov účtovania rozumie aj poskytnutý príspevok.