Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Kapitálový fond z príspevkov pri vyplatení - účtovanie v súvislosti so splatením

Kapitálový fond z príspevkov pri vyplatení - účtovanie v súvislosti so splatením

Otázka

Ako účtuje účtovná jednotka príspevky z kapitálových fondov z príspevkov v nadväznosti na novelu Opatrenia MF SR zo 16.12.2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), do 30.12. 2020 a po 31.12.2020

 

Odpoveď

Od 31.12.2020 a 1.1.2021 nadobudlo účinnosť opatrenie MF SR č. MF/011805/2020-74, ktorým sa menia a dopĺňajú postupy účtovania. Jednou zo zmien účinných od 31.12.2020 je zmena účtovania použitia splateného príspevku do KFzP na prerozdelenie v účtovníctve akcionára alebo spoločníka v § 27b ods. 5 postupov účtovania.

V dôsledku tejto zmeny bol z § 27b postupov účtovania vypustený odsek 6.

Do 30.12.2020 znenie § 27b ods. 5 a 6 postupov účtovania ustanovovalo účtovanie prerozdeleného príspevku z KFzP v účtovníctve akcionára alebo spoločníka takým spôsobom, že ak akcionár alebo spoločník nesplatil príspevok do KFzP, prerozdelený príspevok sa účtoval na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 668– Ostatné finančné výnosy.

V súlade s § 17 ods. 40 ZDP na uvedený spôsob účtovania nadväzovala úprava základu dane u daňovníka, ktorý príspevok do KFzP nerealizoval. U tohto daňovníka bola suma výnosu z prerozdelenia KFzP v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované, súčasťou základu dane.

Od 31.12.2020 sa pri účtovaní prerozdeleného príspevku z KFzP v účtovníctve akcionára alebo spoločníka nerozlišuje, či akcionár alebo spoločník splatil príspevok do KFzP alebo nesplatil. V § 27b ods. 5 postupov účtovania sa ustanovuje, že suma z prerozdelenia sa účtuje na vecne príslušný účet finančnej investíciea na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky.

Iba suma z prerozdelenia, ktorá prevyšuje hodnotu na vecne príslušnom účte finančnej investície, sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

V dôvodovej správe k opatreniu MF SR č. MF/011805/2020-74 sa dôvod zmien v § 27b neuvádza. Uvádza sa tu však, že uvedený postup sa uplatní pri zostavení účtovnej závierky po nadobudnutí účinnosti opatrenia, tzn. nový spôsob účtovania sa uplatní už pri zostavovaní účtovnej závierky k 31.12.2020.

 

Stanovisko vydané dňa 11.3.2021