Audit neziskovej organizácie

Otázka

Nezisková organizácia OZJ v SR (ďalej aj „účtovná jednotka“) prijala z Finančného riaditeľstva SR sumu 2 % daní za rok 2019 v:

- roku 2020 vo výške 20 236,47 eur,

- januári a februári 2021 vo výške 16 127,04 eur.

Vzťahuje sa na neziskovú organizáciu  povinnosť auditu v uvedenom prípade, ak áno za ktoré účtovné obdobie?

Odpoveď

V zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve") povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom majú aj právnické osoby vymedzené v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 eur, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité; táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

To znamená, že ak by účtovná jednotka prijala v roku 2020 podiel dane v sume vyššej ako 35 000 eur, musí mať účtovnú závierku overenú audítorom za účtovné obdobie, v ktorom tieto prostriedky použije. Keďže v uvedenom prípade v roku 2020 účtovná jednotka prijala sumu 2 % daní vo výške 20 236,47 eur, povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v zmysle § 19 ods. 4 zákona o účtovníctve sa na ňu nevzťahuje. Účtovná jednotka v januári a februári roku 2021 prijala 2 % daní v sume 16 127,04 eur (podiel zaplatenej dane za rok 2019). V roku 2021 však účtovná jednotka môže prijať podiel zaplatenej dane aj za rok 2020. Ak by súčet týchto súm prijatých počas roka 2021 presiahol sumu 35 000 eur, vzťahuje sa na účtovnú jednotku povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom za tie účtovné obdobia, v ktorých tieto prostriedky (prijaté v roku 2021) budú použité. To znamená, ak peňažné prostriedky prijaté v roku 2021 použije všetky v roku 2021, musí mať účtovnú závierku overenú audítorom za rok 2021. Ak by časť z týchto finančných prostriedkov účtovná jednotka použila v roku 2021 a časť v roku 2022, musí mať účtovnú závierku overenú audítorom za rok 2021 aj za rok 2022.

 

Stanovisko vydané 26.4.2021