Finančný príspevok na stravovanie po 1.3.2021

Otázka

Ako  sa bude účtovať finančný príspevok na stravu po 01.03.2021  v účtovníctve zamestnávateľa,  ak zamestnávateľ bude poskytovať finančný príspevok vo výške min. 55 % minimálnej hodnoty stravného lístku, tzn. 2,11 eura/deň, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste (časové pásmo 5 – 12 h), tzn. 2,81 eura/deň?

 

Odpoveď

V súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník 
práce“), zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie podľa podmienok uvedených v Zákonníku práce a v sume podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce. Suma finančného príspevku na stravovanie v súlade s § 152 ods. 8 Zákonníka práce, je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce prvej vety, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného). Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov).

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie v zmysle vyššie uvedených ustanovení Zákonníka práce sú pohľadávkou zamestnávateľa voči zamestnancovi,  335/221,211, predpis skutočného nároku finančného príspevku na stravovanie po ukončení mesiaca  527,472/335, zúčtovanie 331/335

 

Poznámka:

Na portáli FS SR sa nachádza k uvedenej problematike usmernenie: Daňoví a colní špecialisti (odborná verejnosť) DaneMetodické usmernenia

28/DZPaÚ/2021/MU - Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva – z júna 2021

Link: 2021.06.2_28_DZPaU_2021_MU.pdf (financnasprava.sk)

 

Stanovisko vydané dňa 19.3.2021