Účtovanie štiepenia akcií

Otázka
Účtovanie akcií upravuje § 14 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa  ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave 
podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), pričom postupy účtovania spôsob účtovania pri štiepení akcií neupravujú. Ako má účtovná jednotka účtovať štiepenie akcií v zmysle 
postupov účtovania?


Odpoveď
Základným právnym predpisom, ktorý komplexne upravuje cenné papiere je zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Podľa § 2 ods. 1 zákona o cenných papieroch cenný papier je peniazmi  oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva 
podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Do sústavy cenných papierov patria aj akcie, pričom zákon o cenných papieroch 
pri akciách odkazuje na § 155 až 159 Obchodného zákonníka a § 220h a 220i cit. zákona. Podľa § 155 ods. 1 Obchodného zákonníka akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov 
spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené  s akciou ako s cenným papierom, ak cit. zákon neustanovuje inak.

 

V zmysle Štandardizovaného medzinárodného slovníka ekonomických pojmov a organizácií štiepenie akcií (Stock split) znamená vzrast počtu nesplatených (obiehajúcich) akcií vydaných spoločnosťou pri súčasnom udržaní 
vlastníckeho pomeru každého akcionára a znížení nominálnej hodnoty každej akcie (napr. pri štiepení „dve ku jednej“ sa počet akcií zdvojnásobí a akcionári, ktorí mali dve akcie v hodnote 100 za jednu akciu, budú mať štyri 
akcie v hodnote 50 za jednu akciu); nejde o zníženie základného imania. Tzn. štiepením akcií sa zvýši počet akcií  v rámci vlastníckeho podielu ale celková hodnota vlastníckeho podielu ostane nezmenená. Z uvedeného vyplýva, 
že ak akcionár účtuje podiel na základnom imaní v akciovej spoločnosti (na základe vlastníctva akcií) na príslušnom  účte finančnej investície podľa § 14 ods. 7, 21 a 22 postupov účtovania (tzn. na účtoch 061 – Podielové cenné 
papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo  družstve s podielovou účasťou, alebo 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely) a štiepenie akcií sa týka aj 
týchto akcií, tak hodnota finančných investícií sa štiepením akcií nemení. Preto vlastník akcií o tejto skutočnosti neúčtuje v účtovných knihách. Uvedenú skutočnosť vykáže v poznámkach k účtovnej závierke v súlade s § 18
ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa v poznámkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze zisku a strát.

 

Stanovisko vydané: 11.8.2021