Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Podanie účtovnej závierky za zaniknuté účtovné jednotky

Podanie účtovnej závierky za zaniknuté účtovné jednotky

Otázka

Aký je odporúčaný postup v prípade zasielania výkazov zaniknutých spoločností nástupníckou spoločnosťou do Registra účtovných závierok, ktorý by zaručil, že zo strany účtovných jednotiek budú splnené všetky zákonné povinnosti na tomto úseku a zároveň nedôjde k technickým alebo iným problémom, či už na strane klientov, alebo v prípade spracovania výkazov Finančnou správou?

Odpoveď

Podľa  § 23a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")  dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve ukladá do registra účtovných závierok za zanikajúcu účtovnú jednotku nástupnícka účtovná jednotka; do dňa účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia ich môže uložiť zanikajúca účtovná jednotka. Vzhľadom na obmedzené možnosti elektronického  podávania uvedených dokumentov cez portál FS nástupníckou účtovnou jednotkou odporúčame, aby nástupnícka účtovná jednotka  dokumenty uvedené v § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve za zanikajúcu účtovnú jednotku doručila na daňový úrad v listinnej (papierovej) podobe pod identifikátormi zanikajúcej účtovnej jednotky. Zároveň odporúčame subjektom (nástupníkom), ktoré realizujú podanie za zanikajúcu účtovnú jednotku, aby elektronicky zaslali cez všeobecné podanie FS informáciu o tom, že bol takýmto spôsobom podaný dokument, resp. dokumenty za zaniknutú účtovnú jednotku. Uvedený postup platí rovnako pre štruktúrované aj neštruktúrované dokumenty. 
 
V prípade, ak ide o zanikajúcu účtovnú jednotku, ktorá má povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom a má povinnosť zostavovať výročnú správu, pričom nástupnícka účtovná jednotka doručí za zanikajúcu účtovnú jednotku vyššie uvedeným spôsobom účtovnú závierku, ktorej vzor je v štruktúrovanom formáte, bolo by vhodné aby v rovnakom termíne doručila aj výročnú správu a správu audítora, ak sú v tomto termíne tieto dokumenty zostavené. 
 
K otázke podpisu na účtovnej závierke za zaniknuté účtovné jednotky, uvádzame nasledovné:
V súlade s § 23a ods. 9 zákona o účtovníctve za uloženie dokumentov podľa § 23 ods. 2 po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra zodpovedá posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti. Na základe tohto ustanovenia podpisuje účtovnú závierku zanikajúcej účtovnej jednotky vždy jej posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.