Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet

Účtovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet

Otázka

Účtovná jednotka dostala faktúru za nabitie elektronickej stravovacej karty (ďalej len „ES karta“), ktorú zaúčtuje 213/321 a následne rozdelenie zamestnancom 527/213 a 472/213. Je tento postup účtovania správny z pohľadu podvojného účtovníctva pri nabíjaní ES karty zamestnanca?

 

  

Odpoveď
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a ani 
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) špecificky neupravuje účtovanie účtovného prípadu pri nabíjaní ES karty zamestnanca.

Postupy účtovania v § 47 ods. 2 upravujú účtovanie na účte 213 – Ceniny, kde sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad stravné lístky, telefóne karty a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.

Ak zamestnávateľ poskytuje stravovanie zamestnancov formou ES kariet, tieto karty pre zamestnávateľa nie sú ceninou, pretože pred vydaním stravovacej karty do užívania t. j. zamestnancovi ES karta nemá hodnotu, z ktorej sa dá čerpať po jej vydaní do užívania.

Nadobudnutie ES kariet zamestnávateľom sa účtuje len v podsúvahe s podrobnou analytickou evidenciou za každého zamestnanca, ktorému je poskytnutá ES karta.

Nabitie ES karty zamestnancom za zúčtovacie obdobie sa neúčtuje, keďže nedošlo k uskutočneniu účtovného prípadu (tak ako to definuje § 2 zákona o účtovníctve).

 

Na základe faktúry sa účtuje záväzok voči poskytovateľovi v prospech účtu 321 – Dodávatelia záväzok súvzťažne:

- na ťarchu účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancovi v sume v akej prispieva zamestnanec na stravu,

- na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady suma najmenej 55 % z hodnoty poskytnutého stravovania,

- na ťarchu účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu suma príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu, ak naň zamestnávateľ prispieva.

 

Predpokladáme, že faktúra od poskytovateľa je vyhotovená neskôr ako je vykonaná zrážka zo mzdy z titulu príspevku zamestnanca na stravu, tzn. príspevok zamestnanca na stravu je uhrádzaný vopred formou zrážky zo mzdy. Takýto príspevok zamestnanca na stravu sa účtuje na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci súvzťažne v prospech účtu 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom na základe zúčtovacej a výplatnej listiny. Uvedený záväzok účtovaný na účte 333 – Ostatné záväzky sa zúčtuje s pohľadávkou účtovanou na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom (dochádza k vzájomnému zápočtu pohľadávky a záväzku).

Na záver je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v účtovníctve vzniká zamestnávateľovi opodstatnený náklad na stravné zamestnanca (55 % z hodnoty poskytnutého stravovania) v okamihu čerpania stravného zamestnancom dokladované faktúrou od poskytovateľa.


 

 

Stanovisko vydané dňa 12.1.2021