Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Registrovaný sociálny podnik - zatriedenie účtovnej jednotky

Registrovaný sociálny podnik - zatriedenie účtovnej jednotky

 

Otázka

Ako sa na účely účtovníctva zatriedi novovzniknutá účtovná jednotka  – registrovaný sociálny podnik? 

Odpoveď

 V zmysle  § 4 ods. 1 v nadväznosti na § 5 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len " zákon o sociálnej ekonomike") registrovaným sociálnym podnikom môže byť občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky. Zároveň musia byť splnené podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 zákona o sociálnej ekonomike. 

Účelom zákona o sociálnej ekonomike je v nadväznosti na § 2 ods. 1 zákona o sociálnej ekonomike napĺňanie verejného záujmu. 

V zmysle § 2 ods. 14 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len "zákon o účtovníctve") je subjektom verejného záujmu účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát"), banka pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov, Centrálny depozitár cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania, dôchodkový fond, pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie a účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 2.

Ak sa jedná o sociálny podnik, ktorý spĺňa ustanovenia § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve , tzn. že sa jedná napríklad o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, fyzickú osobu podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva, tak tento sa pri svojom vzniku zatriedi do veľkostnej skupiny v zmysle § 2 ods. 11 zákona o účtovníctve na základe vlastného rozhodnutia a v tejto veľkostnej skupine zostáva aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

Subjekt verejného záujmu pre potreby zákona o účtovníctve je uvedený v ustanoveniach § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve, tu sa sociálny podnik podľa zákona o sociálnej ekonomike nenachádza.