DPH - odpis pohľadávky

Otázka

S účinnosťou od 1.1.2021 bolo novelizované ustanovenie  § 52 ods. 11 postupov účtovania (Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92) aká bude jeho  aplikácia v praxi v prípade, keď v predchádzajúcich účtovných obdobiach bola pohľadávka účtovnou jednotkou odpísaná a z tohto dôvodu bola vedená len v podsúvahovej evidencii (právne sa ešte nestala nevymožiteľnou).

 Odpoveď

 Podľa § 52 ods. 11 postupov účtovania sa na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty  účtuje zníženie dane z pridanej hodnoty, ak po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľná (§ 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 344/2020 Z. z.; ďalej len „zákon od DPH“) so súvzťažným zápisom na účet pohľadávok. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje oprava odpočítanej dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b zákona o DPH) so súvzťažným zápisom na účet záväzkov.

 

Uvedené účtovanie u dodávateľa predpokladá existenciu pohľadávky v jeho účtovníctve. V predmetnom prípade účtovná jednotka (dodávateľ) v minulosti pohľadávku z účtovníctva  odpísala (vyradila). Podľa stanoviska oddelenia metodiky dane z pridanej hodnoty pre uplatnenie opravy základu dane podľa § 25a zákona o DPH nie je relevantné, či účtovná jednotka - platiteľ DPH odpísal pohľadávku v účtovníctve, ale či pohľadávka existuje ako taká a či subjekt spĺňa podmienky ustanovené zákonom o DPH. Len ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky podľa § 25a zákona o DPH, potom platiteľ môže pristúpiť k oprave základu dane.

 

Ak účtovná jednotka (dodávateľ) v zmysle zákona o DPH môže opraviť základ dane podľa § 25a zákona o DPH, pričom pohľadávka v účtovníctve neexistuje, je potrebné do účtovníctva  zaúčtovať pohľadávku v sume, ktorá  je „zo štátu inkasovateľná“, tzn. v sume DPH, a to na ťarchu účtu pohľadávok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok (účtovný zápis MD 311/ D 646). Ďalej sa postupuje podľa § 52 ods. 11 postupov účtovania.


Stanovisko vydané dňa 28.7.2021