Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výskum a vývoj - účtovanie vývoja výrobného stroja

Výskum a vývoj - účtovanie vývoja výrobného stroja

Otázka

Výrobná spoločnosť realizujúca projekt výskumu a vývoja vo vlastnej réžii vyvinula výrobný stroj, prostredníctvom ktorého bude vyrábať vylepšené výrobky určené na predaj. V rámci realizácie vývoja spoločnosť vynaložila softvérové a mzdové výdavky, výdavky na materiál a polotovary, z ktorých niektoré boli použité a niektoré nie. Výsledkom interného vývoja spoločnosti je výrobný stroj, ktorý bude vyžívať na produkciu výrobkov určených na predaj. Z pohľadu uplatnenia odpočtu na výskum a vývoj je nevyhnutnou podmienkou aj správne účtovanie o výskume a vývoji. Všetky náklady na výskum a vývoj spoločnosť účtuje na samostatných analytických účtoch nákladov. Dokončený výrobný stroj, ktorý bude používať chce spoločnosť zaradiť do majetku.

Ako má spoločnosť účtovať o výskume a vývoji, ktoré náklady vynaložené na vývoj môže spoločnosť aktivovať a ako má zaradiť výrobný stroj do dlhodobého majetku?

 

Odpoveď

V zmysle § 37 ods. 5 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) výskumom sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky.

Náklady na výskum sa neúčtujú na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, ale účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.

Nákladmi na výskum sú najmä náklady na:

a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,

b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,

c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,

d) formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov,

zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

 

V zmysle § 37 ods. 2 postupov účtovania vývojom je aplikácia zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a:

a) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,

b) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,

c) zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,

d) zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky,

procesy, systémy alebo služby.

 

Podľa § 37 ods. 3 postupov účtovania výsledky vykonaných vývojových prác sa účtujú ako náklady na vývoj aj v prípade, ak sú vytvorené vlastnou činnosťou pre potreby účtovnej jednotky. Vynaložené náklady na vývoj sa prvotne účtujú na ťarchu príslušných nákladových účtov. Tieto náklady sa aktivujú v priebehu vývoja dlhodobého nehmotného majetku po splnení podmienok ustanovených v § 37 ods. 1 a ods. 4 postupov účtovania na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku súvzťažne v prospech účtu 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku. Po ukončení vývoja je potrebné zaradiť výsledky vývojových prác do dlhodobého nehmotného majetku na ťarchu účtu 012 – Aktivované náklady na vývoj súvzťažne v prospech účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.

Z uvedeného vyplýva, že náklady na výskum a vývoj sú súčasťou účtovných nákladov a sú to náklady, ktoré účtovná jednotka môže priradiť k výskumu (podľa § 37 ods. 5 postupov účtovania) alebo k vývoju (podľa § 37 ods. 2 postupov účtovania). V nadväznosti na priradenie nákladov k výskumu alebo k vývoju o nich účtovná jednotka ďalej účtuje, tak ako je uvedené vyššie.

Z dopytu vyplýva, že v predmetnom prípade je výsledkom vykonaných vývojových prác (výsledkom vývoja) výrobný stroj, ktorý po jeho dokončení bude v zmysle vyššie uvedeného účtovania zaradený do dlhodobého nehmotného majetku na účet 012 – Aktivované náklady na vývoj.

V prípade, ak je súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku zhotovovanie hnuteľných predmetov, napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, sledujú sa na samostatnom analytickom účte. Ak sú hnuteľné predmety pre ďalšie práce nepotrebné, naloží sa s nimi podľa toho, či sa predajú alebo využijú vo vlastnej činnosti. Ak sa tieto predmety využijú vo vlastnej činnosti zaúčtujú sa na príslušný účet majetku (§ 34 ods. 1 postupov účtovania). Či v predmetnom prípade vznikli pri vývoji výrobného stroja takéto hnuteľné predmety, nie je z dopytu zrejmé.

Pre úplnosť dodávame, že v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.

 

Stanovisko vydané dňa 8.2.2021