Transparentný účet - účtovanie pohybov

Otázka

Právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) zriadila v banke transparentný účet, na ktorý doposiaľ prispeli len zamestnanci danej spoločnosti. Následne sa peňažné prostriedky použijú na pomoc iným občanom v núdzi na zakúpenie potravín, oblečenia, hygieny a pod. Ako má právnická osoba (zamestnávateľ) účtovať pohyby (dobrovoľné príspevky od zamestnancov, poskytnutie pomoci ľuďom v núdzi) na transparentnom účte?

 Odpoveď

Transparentný účet je bežný bankový účet, ktorý je zverejnený na špeciálnej stránke pre nahliadnutie verejnosti. Na zriadenie transparentného účtu je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve o bežnom účte, v ktorom majiteľ účtu súhlasí so zverejňovaním transakcií, ktoré sú jednoducho a prehľadne zobrazené na internetovej stránke. Verejnosť si dokáže na tejto stránke vyhľadať majiteľa účtu, aktuálny stav a pohyby na účte. O pohyboch peňažných prostriedkov na transparentnom účte sa účtuje rovnako ako o pohyboch na bežnom účte.

Z dopytu vyplýva, že spoločnosť má na bankovom (transparentnom) účte uložené cudzie peňažné prostriedky. Túto skutočnosť je potrebné zo strany spoločnosti doložiť príslušnými zmluvami, resp. inými dokladmi, ktoré preukazujú, že vyzbierané peňažné prostriedky nie sú prostriedkami spoločnosti. V prípade, ak peňažné prostriedky od zamestnancov nepatria spoločnosti, účtuje sa o nich v rámci zúčtovacích vzťahov (súvahovo).

Tzn. príjem peňažných prostriedkov na bankový účet sa zaúčtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a súvzťažne v prospech účtu záväzkov napr. účtu 379 – Iné záväzky. Splnenie záväzku spoločnosti z titulu použitia prostriedkov na zakúpenie potravín, oblečenia a pod. pre občanov v núdzi, sa zaúčtuje na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky a súvzťažne v prospech príslušného majetkového účtu v závislosti od formy pomoci.

V prípade, ak spoločnosť nevie preukázať, že vyzbierané peňažné prostriedky sú cudzími peňažnými prostriedkami, účtuje sa o prijatých peňažných prostriedkoch ako o bezodplatne nadobudnutom majetku, a to v zmysle § 78 ods. 4 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), tzn. príjem peňažných prostriedkov na bankový účet sa zaúčtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty súvzťažne v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. V tomto prípade sa použitie prostriedkov na zakúpenie potravín, oblečenia a pod. pre občanov v núdzi, zaúčtuje na ťarchu účtu 543 – Dary súvzťažne v prospech príslušného majetkového účtu v závislosti od formy pomoci.

 

Stanovisko vydané dňa 19.2.2021