Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prijatie zálohy súdnym exekútorom

Prijatie zálohy súdnym exekútorom

Otázka:
Platiteľ DPH v postavení oprávneného uzatvoril zmluvu o exekúcii so súdnym exekútorom – platiteľom DPH. Súdny exekútor požiadal platiteľa o zaplatenie zálohy na trovy exekúcie. Po zaplatení zálohy platiteľ požiadal súdneho exekútora o vystavenie faktúry. Podľa informácií súdneho exekútora „k vyúčtovaniu“ zaplatenej zálohy vrátane DPH sa vráti až pri ukončení exekúcie. Otázkou platiteľa je, či je postup súdneho exekútora správny a či je súdny exekútor povinný vystaviť faktúru k prijatej zálohe, a teda odviesť DPH do štátneho rozpočtu s následnou povinnosťou vykázania transakcie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze?

Odpoveď:
Ak je platba prijatá pred dodaním služby, vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH dňom prijatia platby. Smernica 2006/112/ES v článku 63 ustanovuje, že zdaniteľná udalosť nastáva a daňová povinnosť vzniká dodaním tovaru alebo poskytnutím služby. Ak má však k platbe na účet dôjsť pred dodaním tovaru alebo pred poskytnutím služieb, z článku 65 smernice 2006/112/ES vyplýva, že daňová povinnosť vzniká z prijatej sumy prijatím platby. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ  článok 65 smernice 2006/112/ES predstavuje výnimku z pravidla uvedeného v článku 63, ktorá musí byť vykladaná doslovne (C-419/02 BUPA, C-107/13 FIRIN). Na to, aby sa daň stala splatnou  je potrebné, aby všetky príslušné prvky zdaniteľného obchodu boli známe pri prijatí preddavku. Podľa § 58 Exekučného poriadku po začatí exekúcie na uspokojenie práva na nepeňažné plnenie môže exekútor oprávneného vyzvať na zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania. Ak oprávnený na výzvu exekútora nezloží preddavok v lehote určenej exekútorom nie kratšej ako 15 dní, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie. Zložený preddavok je exekútor povinný vyúčtovať a oprávnenému ho vrátiť celkom alebo sčasti, ak nebol potrebný na úhradu trov, a to bezodkladne po tom, ako je to možné. Z vyššie uvedeného znenia § 58 Exekučného poriadku vyplýva, že v čase prijatia preddavku súdnym exekútorom nie je zrejmé, či zaplatený preddavok bude oprávnenému vrátený a či bude daň uplatnená voči oprávnenému alebo voči povinnému. To znamená, že pri prijatí preddavku súdnym exekútorom nie je známa osoba, voči ktorej bude daň uplatnená. Vzhľadom na to, že okolnosti v čase platenia preddavkových platieb nie sú natoľko známe, aby súdny exekútor s určitosťou vedel, či platený preddavok bude oprávnenej osobe vrátený a voči komu bude daň uplatnená, platením preddavkov nevzniká súdnemu exekútorovi daňová povinnosť a daňová povinnosť vznikne ukončením služby, t. j. v čase, kedy je zrejmé voči komu bude daň uplatnená. Súdny exekútor je podľa § 72 ods. 1 písm. g) zákona o DPH povinný vyhotoviť faktúru pri prijatí platby pred dodaním služby, pričom na faktúre neuvedie výšku dane. Predmetnú faktúru nezahrnie do daňového priznania ani do kontrolného výkazu.

Dátum vydania stanoviska: 10.08.2020