Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj ojazdeného automobilu spoločnosťou vykonávajúcou poisťovaciu činnosť

Predaj ojazdeného automobilu spoločnosťou vykonávajúcou poisťovaciu činnosť

Otázka:
Slovenská obchodná spoločnosť, ako držiteľ licencie Podriadeného finančného agenta pre poistenie/zaistenie obstarala v roku 2017 od súkromných osôb ojazdené automobily na používanie výhradne pri poisťovacej činnosti. Na základe dosiahnutého obratu sa spoločnosť od druhej polovice roku 2017 stala platiteľom dane. Obchodná spoločnosť inú ako poisťovaciu činnosť nevykonáva, v súvislosti s používaním motorových vozidiel spoločnosť nemohla a ani neuplatňovala žiadne odpočítanie dane a nezmenila účel použitia motorových vozidiel. Spoločnosť v júli 2020 (t.j. v období 4. roku používania) predala ojazdený automobil do bazáru a pýta sa, či má povinnosť vyhotoviť faktúru s DPH, alebo ju nemusí vystaviť podľa § 42 zákona o DPH?

Odpoveď:
K posudzovanému prípadu FR SR uvádza, že podmienky uplatnenia oslobodenia  od dane podľa ustanovenia § 42 zákona o DPH sa viažu k dodaniu tovaru, pri obstaraní ktorého nebola odpočítaná daň. V zmysle predmetného ustanovenia je oslobodené od dane dodanie tovaru (jeho ďalší predaj), ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona, bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 a bez možnosti úpravy odpočítanej dane podľa § 54 vzťahujúcej sa na dodaný tovar, a oslobodené od dane je aj dodanie tovaru, pri nadobudnutí ktorého nebolo možné odpočítať daň podľa § 49 ods. 7 zákona. 

Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi dane podľa § 49 ods. 1 zákona o DPH v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Základnou podmienkou pre vznik práva na odpočítanie dane je skutočnosť, že pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby vznikla daňová povinnosť. Ak nedôjde ku vzniku daňovej povinnosti, nemôže vzniknúť ani právo na odpočítanie dane. Jednou z podmienok pre odpočítanie dane u príjemcu plnenia ustanovenou v § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH je podmienka, že daň musí byť voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané, čo v konečnom dôsledku znamená, že táto daň má byť ním zaplatená.

Keďže obchodná spoločnosť obstarala automobily od súkromných osôb, nebola zaťažená žiadnou daňou na vstupe, ktorú by si z titulu výkonu poisťovacej činnosti v postavení platiteľa dane nemohla uplatniť (a to ani pri registrácii platiteľa podľa § 55 zákona o DPH v prípade, ak boli automobily obstarané v čase pred registráciou), v posudzovanom prípade nie je možné aplikovať oslobodenie od dane podľa § 42 a možnosť úpravy podľa § 54 zákona o DPH a pri predaji ojazdeného automobilu spoločnosti ako platiteľovi dane vzniká povinnosť odviesť DPH podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

 

Dátum vydania stanoviska: 13.08.2020