Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Jednoúčelové poukazy a neplatiteľ DPH

Jednoúčelové poukazy a neplatiteľ DPH

Otázka: 
Subjekt plánuje pre svojich zákazníkov zriadiť jednoúčelové poukazy (darčekové poukazy v určitých hodnotách) ešte v tomto roku. Do konca tohto roka je subjekt registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona o DPH, ale od 1.1.2022 sa stane platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH. Predpokladá, že poukazy budú využité až v roku 2022. Keďže pôjde o jednoúčelové poukazy, pri ktorých sa účtuje daň pri predaji a nie pri ich uplatnení, subjekt zaujíma, ako má v jeho prípade postupovať? 

Odpoveď:
K jednoúčelovým poukazom (darčekové poukazy v určitých hodnotách), ktoré chce subjekt vydať ešte v tomto roku v postavení nadobúdateľa tovaru z iného členského štátu uvádzame, že v prípade ich vydania, prevodu, uplatnenia u platiteľa DPH, sa uplatňuje spolu s tovarom, na ktorý možno jednoúčelový poukaz použiť, špecifický režim uplatňovania DPH, a to v zmysle § 9a zákona o DPH. Najprv je nevyhnutné uviesť, že jednoúčelovým poukazom je v zmysle § 9a ods. 1 písm. b) zákona o DPH poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje a DPH splatná z tohto tovaru alebo služby. Pri jednoúčelovom poukaze musí byť zrejmé zaobchádzanie na účely DPH a priraditeľné príslušnému dodaniu tovaru alebo služby, a to už pri vystavení poukazu. Znamená to, že pri vystavení jednoúčelového poukazu je známe:
- miesto dodania tovaru alebo služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje a
- suma prislúchajúcej DPH na základe sadzby platnej pre konkrétne tovary alebo služby, príp. oslobodenie od DPH.
Informácie na jednoúčelovom poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii slúžia k vyvodeniu vzniku daňovej povinnosti a tiež ďalších povinností dotknutých zdaniteľných osôb.
 
Osoba, ktorá nemá postavenie platiteľa DPH, neaplikuje špeciálny režim uplatňovania DPH pri dodaní tovaru a služby pri použití „poukazu“. Keby aj došlo k tomu, že by osoba, ktorá je registrovaná podľa § 7 zákona o DPH vystavila „poukaz“, nešlo by o jednoúčelový poukaz v zmysle zákona o DPH. „Poukaz“ sám o sebe nie je tovarom, ak by sa nevzťahoval na dodanie tovaru alebo služby, pri ktorých vzniká daňová povinnosť. DPH ako takú má povinnosť platiť  platiteľ DPH v zmysle § 69 ods. 1 zákona o DPH, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade zrušenej registrácie podľa § 7 zákona o DPH a novej registrácie podľa § 4 zákona o DPH, ktorú plánuje subjekt v novom roku, by platiteľ DPH nemohol uplatniť špeciálny režim upravený v § 9a zákona o DPH, pretože by nešlo o jednoúčelový poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známa  daň splatná z tohto tovaru alebo služby. V posudzovanom prípade po registrácii za platiteľa DPH by predaj jeho tovaru alebo služby bez ohľadu na vystavený „poukaz“ podliehal daňovej povinnosti v rámci bežného režimu DPH.  Pri predaji tohto tzv. poukazu by nešlo o predaj jednoúčelového poukazu v zmysle zákona o DPH.

 

Dátum vydania stanoviska: 21.12.2021