Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Speňaženie majetku tretej osoby dražbou správcom konkurznej podstaty

Speňaženie majetku tretej osoby dražbou správcom konkurznej podstaty

Otázka:
Podnikateľ - dlžník, neplatiteľ dane, zabezpečil pohľadávku veriteľa nehnuteľnosťou (stavebný pozemok), ktorá je vo vlastníctve tretej osoby, platiteľa dane (osoba dlžníka nie je totožná s osobou záložcu). Podnikateľ (dlžník) je v konkurze. Správca konkurznej podstaty zapísal do majetku podstát nehnuteľnosť patriacu tretej osobe, ktorá zabezpečovala pohľadávku zabezpečeného veriteľa (platiteľa dane). Správca konkurznej podstaty speňažuje dražbou  majetok tretej osoby, aby zabezpečil pohľadávku zabezpečeného veriteľa. Otázka subjektu smeruje k uplatneniu § 69 ods.12 písm. e), príp. d) zákona o DPH pri predaji uvedeného majetku na dražbe.

Odpoveď:
Zákon o DPH v § 69 ods. 12 písm. e) stanovuje, že, osobou povinnou platiť daň  pri dodaní tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky 28d,   je príjemca plnenia. Pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom  plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky. Odvolávka 28d) je napr. na § 151j a 553c Občianskeho zákonníka.
Pri výkone záložného práva koná záložný veriteľ v mene a na účet dlžníka; ide o priamy vzťah medzi dlžníkom a nadobúdateľom zálohu, na ktorého sa prenáša povinnosť platiť daň vtedy, ak sú obidvaja v postavení platiteľa dane. Pri výkone zabezpečovacieho prevodu práva dochádza k dvom dodávkam, k dodaniu tovaru dlžníkom veriteľovi a v tom istom okamihu dochádza k dodaniu tovaru veriteľom nadobúdateľovi.
Samotný výkon záložného práva záložným veriteľom je upravený v § 151l a nasl. Občianskeho zákonníka, pričom v zmysle § 1 ods.  2  sa podľa občianskeho zákonníka postupuje vtedy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa § 50 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.  o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZKR“), zabezpečovací prevod práva na zabezpečeného veriteľa sa v konkurze považuje za neúčinný a zabezpečený veriteľ, ak zabezpečovací prevod práva spôsobom ustanoveným ZKR prihlásil, má v konkurze postavenie zabezpečeného veriteľa so záložným právom k predmetu zabezpečovacieho prevodu práva. Podľa § 50 ods. 4 ZKR zabezpečovacie právo (pojem definovaný v § 8 ZKR) vzťahujúce sa na majetok podliehajúci konkurzu (vymedzený v § 67 ods. 1 ZKR), nemožno počas konkurzu vykonať inak, ako podľa tohto zákona. Vychádzajúc z uvedeného, ak sa v konkurznom konaní speňažuje majetok (bez ohľadu na to, či tvorí oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa podľa § 69 ZKR) nedochádza k výkonu záložného práva vo vlastnom slova zmysle, ale k uspokojovaniu prihlásenej pohľadávky v rámci konkurzného konania.
Spôsoby speňažovania sú uvedené v § 92 ods. 1 ZKR, pričom podľa písm. b) tohto ustanovenia, môže správca v konkurznom konaní poveriť predajom majetku dražobníka, podľa zákona o dobrovoľných dražbách. Uvedené ustanovenie sa  uplatňuje aj v konkurznom konaní, ktoré je pre tieto účely považované za konanie o nútenom predaji. Vzhľadom na vyššie uvedené FR SR zastáva názor, že v posudzovanom prípade nedochádza  k aplikácii ustanovenia § 69 ods.12 písm. e) zákona o DPH. Speňaženie majetku v konaní o nútenom predaji je z pohľadu DPH upravené v § 69 ods. 12 písm. d) zákona o DPH.

Zákon o DPH v § 69 ods. 12 písm. d) stanovuje, že osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa z dodania nehnuteľnosti alebo jej časti , ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji.28c. Odvolávka 28c) je napr. na § 134 zákon č. 233/1995 Z. z.,  § 88-153 zákona č. 563/2009 Z. z.. V prípade, že bol na platiteľa vyhlásený konkurz,  uspokojuje správca v konkurznom konaní  zákonným spôsobom uplatnené pohľadávky veriteľov tohto platiteľa, speňažovaním majetku, ktorý podlieha konkurzu (§ 67 ZKR).
Ustanovenie § 79 ods. 2 ZKR stanovuje, že majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu môže správca speňažiť podľa tohto zákona; správca pritom koná v mene tejto osoby.  Správca pri speňažovaní majetku tretej osoby podliehajúcemu konkurzu koná v mene tejto osoby (vlastníka zálohu), ale na účet danej konkurznej podstaty. Taktiež podľa § 92 ods. 6 ZKR  platí, ak správca speňažuje majetok podliehajúci konkurzu inak ako predajom podniku, časti podniku alebo podstatnej časti majetku patriaceho k podniku, môže speňažiť nehnuteľnosť podliehajúcu konkurzu len dražbou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 93 ods. 1 ZKR. Na dražbu organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu, oznámenia súvisiace s dražbou správca zverejňuje v Obchodnom vestníku. Osobitným predpisom je zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa FR SR, pre vyššie uvedenú podstatu vecných práv k cudzím veciam, ak  je k  veci (nehnuteľnosti) inej osoby ako dlžníka  zriadené záložné právo, ktoré zabezpečuje pohľadávku dlžníka zo záväzkového vzťahu, táto iná osoba (na účely ZKR – tretia osoba) nie je dlžníkom zo záväzku, ale osobou, ktorá je ako záložca povinná strpieť obmedzenia spojené so záložným právom vrátane scudzenia predmetu zálohu.

Vzhľadom na uvedené FR SR zastáva názor, že v danom prípade, ak aj vydražiteľ (kupujúci) je/by bol platiteľom dane, nedochádza ani k aplikácii ustanovenia § 69 ods.12 písm. d) zákona o DPH.  Vlastník stavebného pozemku (na účely ZKR tretia osoba), platiteľ dane, je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH. 

 

Dátum vydania stanoviska: 8.11.2019