Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Bezodplatné dodanie tovaru s montážou, resp. s inštaláciou a prenos daňovej povinnosti

Bezodplatné dodanie tovaru s montážou, resp. s inštaláciou a prenos daňovej povinnosti

Otázka:
Platiteľ dane sa pýta, či pri bezodplatnom dodaní tovaru v tuzemsku inému platiteľovi dane, keď ide o dodanie tovaru s inštaláciou, resp. s montážou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA, sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH alebo je osobou povinnou platiť daň darca podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH?


Odpoveď:
Podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH platí, ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez dane za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

Zákon o DPH situáciu, kedy platiteľ dane dodá  inému platiteľovi bezodplatne tovar s inštaláciou a montážou, pri ktorom by malo dochádzať k prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho, explicitne nerieši. FR SR zastáva názor, že v takom prípade je potrebné vychádzať z cieľa sledovaného právnou úpravou. Cieľom ustanovenia § 8 ods. 3 zákona o DPH je, aby konečná spotreba tovaru, pri ktorého nákupe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, neostala nezdanená. Ak by predmetom dodávky mal byť tovar, pri ktorom bežne nedochádza k prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho a teda osobou povinnou platiť daň by bol dodávateľ,  bol by dodávateľ povinný odviesť daň z bezodplatného dodania bez toho, aby túto daň požadoval od prijímateľa tovaru. Ak by totiž faktúrou požadoval od prijímateľa úhradu dane, nepovažovala by sa dodávka za bezodplatnú. FR SR zastáva názor, že ak platiteľ  daruje - dodá v tuzemsku  bezodplatne tovar s inštaláciou resp. s montážou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA, inému platiteľovi, pričom pri kúpe tovaru si uplatnil odpočítanie dane,  prenos daňovej povinnosti na príjemcu tovaru podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH sa neuplatní a osobou povinnou platiť daň je darca. Platiteľ pri takomto dodaní vyhotoví faktúru s povinnými náležitosťami pre obdarovaného platiteľa, pričom na faktúre nebude uvádzať text „prenesenie daňovej povinnosti“.

Základ dane sa určí podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH.  Podľa citovaného ustanovenia pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím, a ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, základom dane sú náklady na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou. V nadväznosti na  uvedené pri bezodplatnom dodaní tovaru s inštaláciou resp. montážou je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím a náklady na montáž, resp. inštaláciu.

Dátum vydania stanoviska: 30.8.2018