Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prenos daňovej povinnosti v prípade dodania kovového odpadu a kovového šrotu

Prenos daňovej povinnosti v prípade dodania kovového odpadu a kovového šrotu

Otázka:
Slovenská spoločnosť je platiteľom DPH a jej hlavnou činnosťou je nakladanie s odpadom. Zaoberá sa najmä výkupom, triedením a následným predajom kovového šrotu. Pre ľahšiu manipuláciu so šrotom, tento po vytriedení lisuje do paketov a následne predáva na trhu. Aktuálne používa ďalšiu mechanickú úpravu a to strihanie a drvenie a takto upravený šrot umiestňuje na trhu. Pri predaji šrotu postupuje podľa § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH, pričom vo svojej otázke poukazuje na definíciu kovového odpadu a kovového šrotu podľa tohto ust. zákona o DPH.
Tento platiteľ DPH svoju činnosť vykonáva na základe povolení na zber a zhodnocovanie odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. O odpadoch. Podľa platiteľa DPH tento zákon rovnako definuje odpad ako hnuteľnú vec alebo látku, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť. Zákon, ale vymedzuje, že odpadom nie je špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu. Taktiež osobitné predpisy ako napr. Nariadenie EÚ č. 333/2011, Nariadenie Komisie EÚ č. 715/2013 vymedzujú, že odpadom nie je odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené týmito osobitnými predpismi. Tieto nariadenia tiež definujú kedy železný, oceľový a hliníkový šrot prestávajú byť odpadom.
Platiteľ DPH sa pýta, či vzhľadom k tomu, že získal certifikát stavu konca odpadu, pri tuzemských dodávkach má postupovať aj naďalej v súlade s § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH (ide  o vytriedenie a mechanickú úpravu šrotu – zlisovanie, strihanie a drvenie) alebo má postupovať podľa zákona o odpadoch a po dosiahnutí stavu konca odpadu pri tuzemských dodávkach má uplatňovať bežný režim zdanenia. Ďalej sa tiež pýta, či je potrebné vzhľadom k tomu, že zákon o DPH využíva pri klasifikácii colný sadzobník, podľa ktorého je v zákone prebratá aj definícia kovového odpadu a kovového šrotu požiadať o záväznú informáciu o nomenklatúrnom pre každý jednotlivý výstup, ktorý dosiahol stav konca odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.
Ako platiteľ DPH ďalej píše v praxi môže nastať situácia, že dva subjekty, ktoré vykonajú na šrote rovnaké postupy – ako triedenie, strihanie, lisovanie, drvenie, budú mať z ohľadu zákona o odpadoch dva rôzne prístupy, a to:
1. subjekt, ktorý získal certifikát manažérstva kvality o zhode s požiadavkami Nariadenia rady (EÚ) č. 333/2011 bude môcť vyhlásiť stav konca odpadu – odpad prestáva byť odpadom podľa zákona o odpadoch,
2. subjekt, ktorý certifikát nemá, podľa zákona o odpadoch pracuje naďalej s odpadom.
 
Otázkou teda je ako riešiť tento problém z pohľadu zákona o DPH a zdaňovania jednotlivých dodávok?
 
Odpoveď:
Podľa § 2 ods. 1 zákona o odpadoch je odpadom hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Podľa ods. 2 písm. b) citovaného ustanovenia odpadom nie je špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu. § 2 ods. 5 zákona o odpadoch upravuje, že stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne špecifický odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveň ide o odpad, pre ktorý boli ustanovené osobitné kritériá v osobitnom predpise alebo vo vykonávacom predpise, ktorý spĺňa tieto kritériá. Osobitné kritériá sa vypracujú v súlade s týmito podmienkami:

a) látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely,
b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt,
c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené v právnych predpisoch a technických normách, ktoré sa uplatňujú na výrobky, a
d) použitie látky alebo veci nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

V zmysle uvedeného predmetný predávaný kovový šrot nie je podľa zákona o odpadoch odpadom. Ustanovenie § 69 ods. 12 písm. a) zákona o DPH upravuje prenos povinnosti platiť daň na platiteľa dane, odberateľa tovaru. Zákon o DPH definuje kovový odpad a kovový šrot ako kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov. Táto definícia je totožná s definíciou v colnom sadzobníku (trieda XV). Kovový odpad alebo kovový šrot môže byť aj napríklad nepoužiteľný tovar, ktorý sa predáva ako kovový odpad alebo kovový šrot a platí prenos daňovej povinnosti na odberateľa. Napriek tomu, že slovenská spoločnosť, platiteľ dane, má certifikát stavu konca odpadu a v zmysle zákona o odpadoch nejde o odpad, avšak ak z pohľadu zatriedenia do príslušnej položky colného sadzobníka ide o kovový šrot alebo kovový odpad, uplatní sa na základe zákona o DPH pri jeho predaji prenos daňovej povinnosti na odberateľa.


Dátum vydania stanoviska: 12.7.2019