Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj automobilu používaného na podnikanie a aj na súkromné účely

Predaj automobilu používaného na podnikanie a aj na súkromné účely

Otázka:
Platiteľ DPH kúpil v r. 2017 automobil a pri uplatnení odpočítania dane postupoval podľa § 49 ods. 5 prvá veta zákona o DPH, uplatnil odpočítanie dane iba 80 % z celkovej výšky dane uvedenej na faktúre, lebo predpokladal používanie automobilu na účely podnikania 80 % a 20 % na účely iné ako podnikanie. Rovnako postupoval aj pri odpočítaní dane z opráv a údržby automobilu. Predmetný rozsah používania automobilu nezmenil ani v ďalších rokoch jeho používania. V roku 2022 by chcel platiteľ tento automobil predať. Platiteľ DPH sa pýta, ako má uplatniť daň pri predaji automobilu v roku 2022, vzťahuje sa na neho úprava odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH?

Odpoveď:
Predaj automobilu sa uskutoční po uplynutí 5 rokov od jeho nadobudnutia - úprava odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku podľa § 54d zákona o DPH sa pri predmetnom predaji automobilu neuplatní. Ak po uplynutí 5-ročného obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54d zákona o DPH platiteľ dane predá automobil, pri ktorého kúpe si uplatnil odpočítanie dane podľa § 49 ods. 5 prvej vety zákona o DPH len v rozsahu vzťahujúcom sa na podnikateľské účely, tak pri predaji automobilu odvedie DPH len vo výške zodpovedajúcej percentu naposledy odpočítanej dane na vstupe. Ak by predajná cena automobilu bez dane bola 5 000 eur, 80 % z 5 000 eur predstavuje 4 000 eur a 20 % DPH je vo výške 800 eur, t. j. 80 % z predajnej ceny automobilu bez dane podlieha zdaneniu v postavení platiteľa DPH (tieto údaje uvedie v DP aj v KV).

 

Dátum vydania stanoviska: 19.8.2022